Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Statut Gminy Wadowice Górne

Zał. do uchwały RG w Wadowicach Górnych

Nr XXIV/134/2001 z dn. 12.09. 2001 r.

S T A T U T GMINY WADOWICE GÓRNE

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Statut Gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.

§ 2

1. Mieszkańcy gminy stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Gmina leży na terenie województwa Podkarpackiego w powiecie mieleckim.

3. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Wadowice Górne.

4. Terytorium gminy obejmuje obszar o pow. 87,16 km2.

5. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Gminy.

§ 3

1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§ 4

Pieczęcią urzędową jest pieczęć okrągła z godłem państwowym, z napisem w otoku: "Urząd Gminy Wadowice Górne".

§ 5

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

- gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Wadowice Górne,

- radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wadowice Górne,

- przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Wadowice Górne,

- urzędzie - należy rozumieć Urząd Gminy Wadowice Górne,

- wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wadowice Górne,

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Rozdział II

Zakres działania i zadania gminy.

§ 6

Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, które gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 7

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty.

Szczegółowe zadania własne określa ustawa.

§ 8

W celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gmina realizuje zadania własne, zadanie zlecone przez administrację rządową oraz zadania powierzone na mocy porozumień.

1. Zadania zlecone oraz przyjęte w drodze porozumień wykonywane są po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.

§ 9

1. Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości gminy może nastąpić w drodze współdziałania międzygminnego.

2. W celu wspólnego wykonywania zadań rada podejmuje uchwałę o przystąpieniu do związków międzygminnych.

§ 10

1. Gmina może zawrzeć porozumienie z innymi gminami w celu powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział III.

Władze gminy.

§ 11

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy

§ 12

1. Organami gminy są: rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny oraz wójt gminy jako organ wykonawczy.

2. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

3. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji.

4. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

§ 13

Rada gminy składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy w głosowaniu powszechnym.

§ 14

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym na pierwszej sesji po wyborach.

§ 15

1. Rada gminy obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący rady jest zobowiązany zwołać sesję na wniosek wójta, grupy radnych stanowiących co najmniej ? ustawowego składu rady, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 16

Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy składu rady, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 17

1. Sesje rady są jawne.

2. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3. Obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady , posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów organów gminy i komisji rady gminy.

4. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określone są w rozdziale IV niniejszego statutu.

§ 18

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wójtowi, przewodniczącemu rady, komisjom, klubom oraz grupie radnych w liczbie co najmniej 1/3 ustawowego składu rady.

§ 19

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 20

1. Wewnętrznymi , kolegialnymi organami rady są komisje.

2. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu,

3) Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Sportu i Przestrzegania Prawa.

§ 21

1. Skreślony

2. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz zakres działania określa rada uchwałą o ich powołaniu.

3. Członkowie komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji oraz sekretarza

4. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady gminy.

§ 22

1. Zadaniem komisji rewizyjnej jest przeprowadzenie kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych .

2. Rada gminy może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym poza zatwierdzonym planem pracy.

3. Komisja opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

4. Szczegółowe zasady i tryb działania określa regulamin komisji rewizyjnej stanowiący załącznik nr 4 do statutu.

§ 23

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych.

3. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.

§ 24

1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

2. Zgłoszenia utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1) nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada,

2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,

3) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie.

3. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu gminy.

4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem gminy.

5. Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć przewodniczącemu rady regulaminy klubów w terminie 7 dni od ich uchwalenia.

6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.

§ 25

Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie radny może:

1) domagać się wniesienia pod obrady rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców,

2) podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,

3) żądać pomocy wójta i urzędu w sprawach wynikających z działalności radnego, w szczególności informacji o planach i realizacji zadań budżetowo-gospodarczych.

§ 26

1. Za udział w pracach rady oraz w posiedzeniach komisji, radnemu przysługuje dieta według zasad określonych w odrębnej uchwale.

2. Należności, o których mowa w ust. 1 mogą być zryczałtowane.

§ 27

Tryb pracy rady określa Regulamin Rady Gminy w Wadowicach Górnych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 28

1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

2. Wójt:

1) w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę,

2) uczestniczy w sesjach rady gminy,

3) na życzenie komisji uczestniczy w ich posiedzeniach,

4) wykonuje uchwały rady gminy oraz przypisane mu zadania,

5) przyjmuje zainteresowanych mieszkańców w wyznaczonym przez siebie dniu i czasie podanym do publicznej wiadomości,

6) wykonuje inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

§ 29

skreślony

§ 30

skreślony

Rozdział IV.

Zasady dostępu do dokumentów rady gminy.

§ 31

1. Dokumenty dotyczące wykonywania przez gminę zadań o charakterze publicznym są powszechnie dostępne.

2. Powszechna dostępność, o której mowa w ust. 1 podlega ograniczeniom wynikającym z ustaw.

3. Szczegółowe zasady udostępniania dokumentów:

1) dokumenty (protokoły i uchwały rady, komisji i zarządzenia wójta) udostępniane są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy codziennie, w ramach godzin pracy Urzędu na stanowisku pracy ds. obsługi rady gminy,

2) wgląd do dokumentów organów gminy odbywa się w obecności osoby odpowiedzialnej za ich prowadzenie,

3) obywatel ma możliwość dokonywania własnoręcznych odpisów bez uwierzytelnienia ich przez Urząd,

4) obywatel ma możliwość otrzymywania uwierzytelnionych wyciągów lub odpisów dokumentów, o których mowa wyżej, na zasadach określonych w Kpa ( z zastosowaniem ustawowej ochrony wolności i praw, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ważnego interesu gospodarczego państwa oraz ochrony informacji niejawnej, jak również dokumentów objętych tajemnicą bankową lub skarbową) - po pobraniu stosownej opłaty

Rozdział V

J

ednostki organizacyjne gminy.

§ 32

1. W celu wykonywania zadań rada tworzy gminne jednostki organizacyjne.

2. Wójt gminy powołuje kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, odwołuje ich i powierza im obowiązki.

3. Zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest wójt.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych - działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez wójta.

5. Rada gminy uchwala statuty tych jednostek jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

6. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy określa załącznik Nr 4 do nin. Statutu.

Rozdział V.

Jednostki pomocnicze gminy

.

§ 33

1. Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.

2. W gminie utworzone są następujące sołectwa:

" Grzybów

" Izbiska

" Jamy

" Kawęczyn

" Kosówka

" Piątkowiec

" Przebendów

" Wadowice Dolne

" Wadowice Górne

" Wampierzów

" Wierzchowiny

" Wola Wadowska

" Zabrnie

§ 34

Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje rada gminy przy pomocy komisji rewizyjnej i wójta.

§ 35

Organizację, zakres i zasady działania jednostek pomocniczych oraz zasady i tryb wyboru ich organów określa rada gminy w statutach poszczególnych sołectw przyjętych na podstawie odrębnych uchwał.

§ 36

1. Tworzenie, łączenie, dzielenie oraz znoszenie jednostek pomocniczych następuje na podstawie uchwał rady podjętych:

1) z inicjatywy rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami na zebraniu wiejskim, po uzyskaniu pozytywnej opinii 2/3 stałych mieszkańców danego sołectwa uprawnionych do głosowania.

2) z inicjatywy mieszkańców - przy czym za zmianami musi opowiedzieć się przynajmniej 2/3 stałych mieszkańców danego sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Przy tworzeniu, podziale, łączeniu i znoszeniu jednostek pomocniczych uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.

§ 37

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka.

2. Sołtys uczestniczy w posiedzeniach rady gminy i ma prawo:

1) zgłaszać na sesji postulaty mieszkańców sołectwa,

2) przedstawiać swoją opinię do projektów uchwał dotyczących danego sołectwa.

3. Sołtys uczestniczy w pracach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu.

4. Przedstawiciel sołectwa (sołtys lub radny) bierze udział w przetargach i innych ustaleniach dotyczących finansowania prac na terenie jego sołectwa.

5. Za udział w posiedzeniach rady sołtys otrzymuje dietę oraz zwrot kosztów podróży określone odrębną uchwałą.

§ 38

1. Rada gminy w drodze uchwały może przekazać sołectwu do gospodarowania wyodrębnioną część mienia komunalnego.

2. Sołectwo gospodaruje przekazanym mu mieniem na zasadach określonych w jego statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sołectwo może uchylić się od przejęcia wskazanych składników mienia komunalnego, co powinno mieć odzwierciedlenie w stosownej uchwale zebrania wiejskiego zawierającej również uzasadnienie.

4. Sołectwo odpowiada za powierzone mienie.

§ 39

1. Do dyspozycji poszczególnych sołectw wydziela się w budżecie gminy środki finansowe w wysokości procentowego udziału we wpływach podatku rolnego danego sołectwa.

2. Wysokość procentowego udziału corocznie ustala rada.

3. Szczegółowe zasady gospodarowania tymi środkami określają statuty sołectw przyjęte odrębnymi uchwałami rady.

4. Wydatki sołectwa pokrywane są bezpośrednio z budżetu gminy, a uzyskiwane przez sołectwo dochody odprowadzane są do budżetu gminy.

Rozdział VI.

Gospodarka finansowa gminy i zarząd mieniem.

§ 40

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej gminy i zarządu mieniem określają odrębne ustawy.

§ 41

skreślony

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

§ 42

Zmiany statutu dokonywane są w formie i trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 43

Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

§ 44

1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów gminy regulują odrębne przepisy - Instrukcja kancelaryjna.

2. Zasady obsługi interesantów przez organy gminy, udzielanie informacji urzędowych, udostępnianie dzienników urzędowych, zbiorów przepisów gminnych określa regulamin organizacyjnych urzędu.

§ 45

Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.


Załącznik nr 2

do Statutu Gminy Wadowice Górne.

R E G U L A M I N

RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin określa tryb pracy Rady Gminy w Wadowicach Górnych zwanej dalej "radą" oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez radę.

§ 2

Podstawowymi formami pracy rady są:

1) sesje,

2) posiedzenia jej organów wewnętrznych,

3) indywidualna praca radnych.

II. Sesje rady.

§ 3

1. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady lub w przypadku jego nieobecności upoważnionego przez niego wiceprzewodniczącego.

2. Sesje są plenarnymi obradami rady zwoływanymi w celu rozstrzygnięcia w drodze uchwał spraw należących do właściwości gminy.

3. Sesje zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwołane na wniosek wójta gminy lub ? ustawowego składu rady.

§ 4

1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do momentu wybrania przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien zawierać m. in. punkt dotyczący ślubowania radnych i wójta, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz informację o stanie budżetu gminy.

III. Przygotowanie sesji.

§ 5

1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący rady w porozumieniu z wójtem gminy.

2. Przygotowanie materiałów na sesję rady jak również obsługę organizacyjno techniczną zapewnia wójt gminy.

§ 6

1. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji, powinny być gotowe wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne radnym.

2. Materiały na sesję poświęcone:

- uchwaleniu budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,

- uchwaleniu miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania,

- podejmowaniu uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu wysyła się do radnych co najmniej na 10 dni przed sesją.

3. Materiały na sesję związane z tematem wprowadzonym przez przewodniczącego w trybie art. 20 ust. 5 (nie objęte porządkiem obrad podanym w zawiadomieniach do wiadomości radnych, powinny być niezwłocznie przesłane radnym.

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 , rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, wyznaczając nowy termin jej odbycia. Radnych obecnych - uważa się za powiadomionych.

5. Radni powinni być powiadomieni o zwołaniu sesji, co najmniej na 5 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem powinni otrzymać porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z tematyką sesji.

6. Zawiadomienie o sesji powinno być podane do wiadomości publicznej.

§ 7

1. Przed każdą sesją przewodniczący rady w uzgodnieniu z wójtem ustala szczegółową listę zaproszonych gości na sesję.

2. Na sesję rady zapraszani są z prawem zabrania głosu sekretarz gminy i skarbnik gminy.

3. W obradach mogą uczestniczyć wyznaczeni przez wójta pracownicy Urzędu. Osoby te, za zgodą przewodniczącego rady mogą referować sprawy i udzielać wyjaśnień.

§ 8

W lokalu, w którym odbywa się posiedzenie należy zapewnić miejsca dla członków rady, a także miejsca dla publiczności.

IV. Zasady obradowania.

§ 9

1. Sesje rady gminy są jawne.

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad może być obecna publiczność.

3. Ograniczenie jawności sesji może wynikać jedynie z ustaw.

§ 10

1. Rada gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

2. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji zgodnie z ust. 2 rada może postanowić ze względu na:

1) niemożliwość wyczerpania porządku obrad,

2) potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów,

4. W przypadku braku quorum przy podejmowaniu uchwał, przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia.

5. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole..

§ 11

1. Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady bądź wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły: "otwieram sesję rady gminy w Wadowicach Górnych"

3. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka sesję.

4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia porządek obrad.

5. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, wójt na początku sesji.

6. Rada może wprowadzić zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

§ 12

W porządku obrad każdej sesji zwyczajnej przewiduje się między innymi:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2) informacje z prac wójta,

3) interpelacje i zapytania radnych,

4) sprawy rozstrzygane w drodze uchwał,

5) odpowiedzi zarządu na interpelacje i zapytania radnych,

6) wolne wnioski

7) zakończenie obrad

§ 13

1. Interpelacje i wnioski składają radni w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.

2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udziela wójt lub wyznaczony przez wójta pracownik urzędu.

3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie 14 dniowym nie później niż na następnej sesji.

4. Interpelacje mogą być składane również na piśmie na ręce przewodniczącego w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona w ciągu 14 dni.

5. Pracownik ds. rady prowadzi ewidencję zgłaszanych interpelacji i wniosków.

6. Na wniosek radnego rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

§ 14

skreślony

§ 15

Przewodniczący prowadzi obrady według porządku obrad.

§ 16

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2. Radni mogą zabierać głos po uzyskaniu zgody przewodniczącego rady.

3. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.

4. Przewodniczący może udzielić głosu osobom zapraszanym na sesję oraz osobom spośród publiczności.

5. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przedłuża wypowiedź, przewodniczący przywołuje go "do rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu - odbiera mu głos nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.

6. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może nakazać opuszczenie sali obrad.

7. Postanowienia ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do zaproszonych na sesję osób spoza rady oraz do publiczności.

§ 17

1. Przewodniczący obrad udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:

1) stwierdzenia quorum,

2) wycofanie określonego tematu z obrad,

3) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,

4) zamknięcie listy mówców,

5) ustalenia czasu wystąpienia dyskutantów,

6) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofanie projektu,

7) przestrzeganie regulaminu obrad,

8) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.

3. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący poddaje pod głosowanie.

4. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu:

1) wójtowi,

2) radcy prawnemu lub pracownikowi urzędu w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.

§ 18

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący stwierdza zakończenie sesji słowami: "zamykam sesję Rady Gminy w Wadowicach Górnych".

§ 19

1. Z każdej sesji pracownik urzędu ds. obsługi rady sporządza protokół, w którym odnotowuje przebieg obrad oraz podejmowane rozstrzygnięcia.

2. Protokół z sesji powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia,

2) nazwisko przewodniczącego oraz protokolanta,

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4) porządek obrad,

5) przebieg obrad, streszczenie wystąpień w dyskusji oraz tekst zgłoszonych wniosków,

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za, "przeciw", i, wstrzymujących się",

7) godzinę rozpoczęcia i zakończenia sesji,

8) podpis przewodniczącego oraz pracownika sporządzającego protokół.

3. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności radnych,

2) listę gości zaproszonych,

3) pisemne usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji,

4) projekty uchwał,

5) podjęte uchwały,

6) inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie obrad.

4. Protokół wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na każdej następnej sesji na sali obrad.

5. W przypadku, gdy radny ma uwagi do protokołu , zgłasza je na piśmie lub ustnie na sesji, po czym są one odnotowane w protokole z bieżącej sesji.

6. Protokoły numeruje się zgodnie wymogami instrukcji kancelaryjnej.

V. Uchwały.

§ 20

1. Rozpatrywane na sesjach sprawy rada gminy rozstrzyga w drodze uchwał.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole z sesji.

3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 21

1. Z inicjatywą podjęcia określonych uchwał oprócz wójta gminy mogą występować:

1) przewodniczący rady gminy,

2) komisje rady,

3) kluby radnych,

4) radni w liczbie co najmniej 1/3 składu rady

2. Projekt uchwały powinien być wcześniej przekazany na piśmie do biura rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu w porządku obrad.

3. Przewodniczący rady może przekazać projekt uchwały do odpowiedniej komisji, a także do wójta w celu uzyskania opinii.

4. Opinia, o której mowa w pkt 3 będzie odczytana na sesji bezpośrednio po zapoznaniu rady z projektem uchwały.

5. Projekt uchwały nie objęty porządkiem obrad nie może być poddany pod głosowanie.

§ 22

Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł, datę i numer,

2) podstawę prawną,

3) ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacją i wykonaniem,

4) termin wejścia w życie uchwały, ewentualnie czas jej obowiązywania,

5) opinię radcy prawnego,

6) parafkę Skarbnika Gminy jeżeli projekt rodzi skutki finansowe,

7) uzasadnienie i parafkę występującego z projektem.

§ 23

1. Poprawki zgłoszone do projektu uchwały muszą być poddane pod głosowanie przed głosowaniem nad projektem.

2. Jeżeli zgłoszono dwie lub więcej poprawek, to w pierwszej kolejności poddawane są pod głosowanie poprawki najdalej idące.

3. W przypadku równorzędnego charakteru poprawek, o kolejności ich głosowania decyduje kolejność ich zgłoszenia.

4. Poprawki do projektu muszą być jasno sprecyzowane.

5. Wniosek o odrzucenie projektu uchwały winien być uzasadniony.

§ 24

1. Podjęte uchwały zawierają:

1) numer uchwały składający się z rzymskiej liczby porządkowej sesji danej kadencji, arabskiej liczby porządkowej uchwały w danej kadencji oraz cyframi roku jej podjęcia,

2) tytuł uchwały i podstawę prawną,

3) treść uchwały, która odpowiednio do jej złożoności i zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej może być usystematyzowana w rozdziały, paragrafy, ustępy, punkty i litery,

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5) termin wprowadzenia w życie uchwały oraz ewentualny okres jej obowiązywania,

6) postanowienia przejściowe,

7) podpis przewodniczącego rady lub wiceprzewodniczącego, który przewodniczył obradom.

§ 25

1. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami z sesji.

2. Uchwały, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym przekazywane są w terminie 7 dni od podjęcia uprawnionym organom.

3. Uchwały rady podlegają ogłoszeniu w okolicznościach i na zasadach określonych ustawami i innymi postanowieniami rady.

4. Ogłaszanie uchwał w sposób "zwyczajowo przyjęty" polega na wywieszeniu uchwał na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

VI. Tryb głosowania.

§ 26

Głosowanie jest jawne o ile ustawa nie stanowią inaczej.

§ 27

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza i ogłasza wyniki przewodniczący.

§ 28

1. Głosowanie tajne - w przypadkach określonych ustawami - przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych.

2. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

4. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady.

5. Po akcie głosowania komisja dokonuje obliczenia wyników, sporządza protokół z głosowania, który przewodniczący komisji odczytuje podając wyniki głosowania.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji rady.

VII. Komisje.

§ 29

1. Do zadań komisji stałych należy:

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których komisje zostały powołane,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd i przewodniczącego rady oraz przedkładanych przez członków komisji,

4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady gminy,

2. Komisje mogą się wzajemnie informować o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji. W tym celu mogą odbywać wspólne posiedzenia lub udostępniać własne opracowania, analizy lub przyjęte stanowiska.

§ 30

1. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek obrad przewodniczący komisji, a w razie jego dłuższej nieobecności - przewodniczący rady (nie dotyczy komisji rewizyjnej).

2. Posiedzenie komisji jest także zwoływane na wniosek co najmniej połowy jej członków.

3. O terminie i temacie posiedzenia zawiadamia się członków komisji przynajmniej na 5 dni przed posiedzeniem. W przypadkach pilnych termin ten może być skrócony.

4. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszani przedstawiciele różnych instytucji i pracownicy UG, których działalność lub zakres obowiązków odpowiada problemowo danej komisji.

5. Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej członków.

6. W toku kadencji rada może dokonywać zmian w składach liczbowych i osobowych komisji.

7. Z posiedzenia komisji zaprotokołowaniu podlegają przyjęte wypracowane stanowiska, opinie, wnioski lub propozycje rozstrzygnięć, które komisje przekazują przewodniczącemu rady. Na wniosek członka komisji zaprotokołowaniu podlega jego indywidualne stanowisko.

8. Radny sprawozdawca przedstawia na sesji rady stanowisko komisji.

VIII. Radni.

§ 31

1. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami gminy przez:

1) uczestnictwo w zebraniach wiejskich,

2) informowanie mieszkańców o stanie gminy,

3) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady,

4) propagowanie zamierzeń i dokonań rady,

5) informowanie mieszkańców o swojej działalności w radzie,

6) przyjmowanie postulatów, wniosków mieszkańców gminy.

2. Radni mogą być członkami nie więcej niż dwóch komisji.

§ 32

1. Radny zobowiązany jest podpisać się na liście obecności, przed otwarciem każdego posiedzenia rady i komisji potwierdzając swoją obecność. Spóźnienia odnotowywane są na liście obecności i w protokole z sesji.

2. Radny ma obowiązek zgłosić zamiar opuszczenia posiedzenia przed jego zakończeniem prowadzącemu posiedzenie.

3. W przypadku niemożności uczestniczenia w sesji lub komisji radny zobowiązani jest przed jego terminem lub w ciągu 7 dni po jego terminie usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie lub ustnie do przewodniczącego.

IX. Przewodniczący rady.

§ 33

Przewodniczący rady gminy:

1) organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady,

2) odpowiada przed radą w zakresie pełnienia swej funkcji,

3) występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy,

4) spełnia funkcje z zakresu prawa pracy w odniesieniu do wójta gminy.

X. Obsługa rady gminy.

§ 34

1. Obsługę rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy.

2. Bezpośrednią obsługę organizacyjno-techniczną - pracownik ds. obsługi rady i jej organów.

XI. Wspólne sesje rad jednostek samorządu terytorialnego.

§ 35

1. Rada gminy może odbywać wspólne sesje z radą innej gminy oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wspólna sesja jest zwołana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.

3. Wspólną sesję organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zawiadomienia o sesji podpisują przewodniczący rad.

XII. Postanowienia końcowe.

§ 36

Przewodniczący rady zapewnia przestrzeganie postanowień Regulaminu.


Załącznik nr 3

do Statutu Gminy Wadowice Górne.

REGULAMIN

KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH

§ 1

Komisja Rewizyjna zwana dalej "komisją" jest organem rady gminy powołanym do przeprowadzania kontroli działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjnej wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności

§ 2

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Komisja podlega wyłącznie radzie gminy i działa w jej imieniu.

§ 4

1. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę gminy na początku każdego roku.

2. Plan pracy obejmuje jasne i precyzyjne określenie przedmiotu, zakresu i terminu kontroli.

3. Rada gminy może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli nie objętej planem pracy określając przedmiot, zakres i termin jej przeprowadzenia.

§ 6

1. W skład komisji wchodzą przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i członkowie.

2. Przepisy art. 18a ust 2 ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Skład liczbowy i osobowy określa rada w odrębnej uchwale.

4. Komisja za zgodą rady do przeprowadzenia kontroli może powoływać ekspertów

§ 7

1. Przewodniczący komisji a w razie jego nieobecności zastępca:

1) organizuje pracę komisji,

2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji,

3) składa radzie sprawozdanie z działalności komisji.

2. Członkowie komisji zobowiązani są do:

1) przestrzegania regulaminu komisji,

2) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji,

§ 8

1. Posiedzenia komisji odbywają się zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę gminy.

2. Posiedzenie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu komisji.

3. Ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów.

4. Ustalenia komisji przedkładane są radzie w formie opinii lub wniosków zawierających propozycję rozstrzygnięć.

§ 9

Formami pracy komisji są:

1) działalność kontrolna,

2) działalność opiniodawcza,

3) wnioskowanie,

4) inicjatywa uchwałodawcza.

§ 10

1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. Członek komisji może być również wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.

§ 11

Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie wójta lub kierownika jednostki kontrolowanej co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli o jej przedmiocie, zakresie i terminie.

§ 12

1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej może wyznaczyć zespół kontrolny składający się co najmniej z 3-ch osób.

2. Członkowie zespołu działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez przewodniczącego komisji.

3. W upoważnieniu należy określić termin, przedmiot i zakres kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem pracy

§ 13

Zespół kontrolny uprawniony jest do:

1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli.

5) Przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 14

1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:

1) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

2) przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi informacje niejawne oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących nadzór służbowy.

§ 15

Zadaniem kontrolujących jest:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów, którymi są:

a) dokumenty,

b) dane z ewidencji i sprawozdawczości,

c) oględziny,

d) dokumenty księgowo-rachunkowe

2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień,

3) wykazanie właściwie wykonanych zadań.

§ 16

1. Z przebiegu kontroli komisja niezwłocznie sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, zobowiązany jest on do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.

3. Wyjaśnienie, o który mowa w ust. 2, składa się na ręce przewodniczącego komisji i stanowi ono załącznik do protokołu z kontroli.

4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

5. Zawartość protokołu obejmuje:

1) nazwę kontrolowanej jednostki,

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

4) fakty stanowiące podstawę oceny działalności kontrolowanej jednostki w badanym okresie,

5) dowody, na podstawie których ustalono fakty,

6) dokładnie sprecyzowane nieprawidłowości i uchybienia,

7) informacje o właściwym wykonaniu zadań,

8) konkretne wnioski do wydania przez radę zaleceń pokontrolnych

9) czas trwania kontroli,

10) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

11) wykaz załączników.

6. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

1) kierownika jednostki kontrolowanej,

2) przewodniczącego rady gminy,

3) akt komisji.

§ 17

Na podstawie protokołu kontroli komisja przekazuje radzie wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli, które stanowić będą zalecenia pokontrolne po ich zatwierdzeniu przez radę w wyniku głosowania.

§ 18

Wyniki swoich działań komisja przedstawia radzie gminy w formie sprawozdania


Załącznik nr 5

do Statutu Gminy Wadowice Górne

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

GMINY WADOWICE GÓRNE

1. Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych

2. Szkoła Podstawowa w Izbiskach

3. Szkoła Podstawowa w Jamach

4. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych

5. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych

6. Szkoła Podstawowa w Wampierzowie

7. Szkoła Podstawowa w Woli Wadowskiej

8. Szkoła Podstawowa w Zabrniu

9. Publiczne Przedszkole w Wadowicach Górnych

10. Gminna Biblioteka Publiczna w Wadowicach Górnych

11. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach Górnych z siedzibą w Wadowicach Dolnych.

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych

13. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych z s. w Wampierzowie.


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2009-07-14
  Ilość odwiedzin: 16763