Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
  Zmiany w statucie

UCHWAŁA NR V/18/2007

Rady Gminy w Wadowicach Górnych

z dnia 19 lutego 2007 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wadowice Górne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje

§ 1

W Statucie Gminy przyjętym uchwałą Nr XXIV/134/2001 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 12 września 2001 r. z późn. zm. ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82 poz. 1454, z 2003 Nr 5 poz. 99 oraz z 2005 r. Nr 54, poz.706) wprowadza się następującą zmianę:

W paragrafie 20:

1) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada powołuje Komisję Rewizyjną."

2) dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu: "3. Rada może powoływać inne stałe komisje.",

"4. W razie potrzeby Rada może powoływać komisje doraźne do określonych zadań ustalając czas ich działania. Po zakończeniu prac, do których zostały powołane, komisje doraźne przedstawiają Radzie sprawozdanie i ulegają rozwiązaniu."

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UCHWAŁA NR XXIII/113/2005

Rady Gminy w Wadowicach Górnych

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wadowice Górne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę do Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr XXIV/134/2001 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 12 września 2001 r. z późn. zm. ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82 poz. 1454 oraz z 2003 Nr 5 poz. 99): w "Wykazie jednostek organizacyjnych gminy Wadowice Górne" stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu punkt 13 otrzymuje brzmienie: "13. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych z siedzibą w Wampierzowie".

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UCHWAŁA NR III/21/2002

Rady Gminy w Wadowicach Górnych

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w Statutach Sołectw.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje

§ 1

W Statutach Sołectw stanowiących załączniki Nr 1 - 13 do uchwały Nr XXVIII/151/97 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 24 lipca 1997 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w § 9 ust. 1, § 14 ust. 3, § 18, § 25 ust. 1, § 28 ust. 3 i 5 i w § 31 użyte w różnych przypadkach wyrazy "zarząd" lub "zarząd gminy" zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami "wójt" lub "wójt gminy",

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR III/20/2002

Rady Gminy w Wadowicach Górnych

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wadowice Górne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje

§ 1

1. W Statucie Gminy przyjętym uchwałą Nr XXIV/134/2001 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 12 września 2001 r. ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82 poz. 1454 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 skreśla się trzeci akapit o brzmieniu "zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Gminy Wadowice Górne"

2) w § 12:

a) w ust. 1 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójt gminy"

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie; "3. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji."

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: " 4. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta."

3) § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13 Rada gminy składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy w głosowaniu powszechnym",

4) w § 15, w ust. 2 wyraz "zarządu" zastępuje się wyrazem "wójta",

5) w § 16 użyty w różnych przypadkach wyraz "organ" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "rada",

6) w § 18 wyraz "zarządowi" zastępuje się wyrazem "wójtowi",

7) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rada Gminy powołuje następujące komisje stałe:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu,

3) Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Sportu i Przestrzegania Prawa."

8) w § 21:

a) skreśla się ust. 1,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady gminy."

1) w § 22:

a) w ust. 1 wyraz "zarządu" zastępuje się wyrazem "wójta",

b) w ust. 3 wyraz "zarządowi" zastępuje wyrazem "wójtowi",

10) w § 25 pkt 3 wyraz "zarządu" zastępuje się wyrazem "wójta",

11) w § 26 ust. Otrzymuje brzmienie: "1. Za udział w pracach rady oraz w posiedzeniach komisji, radnemu przysługuje dieta według zasad określonych w odrębnej uchwale."

1) § 28 otrzymuje brzmienie:

" § 28

1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

2. Wójt:

1) w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę,

2) uczestniczy w sesjach rady gminy,

3) na życzenie komisji uczestniczy w ich posiedzeniach,

4) wykonuje uchwały rady gminy oraz przypisane mu zadania,

5) przyjmuje zainteresowanych mieszkańców w wyznaczonym przez siebie dniu i czasie podanym do publicznej wiadomości,

6) wykonuje inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem."

2) skreśla się § 29 i § 30.

3) w § 31 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " 1) dokumenty (protokoły i uchwały rady, komisji i zarządzenia wójta) udostępniane są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy codziennie, w ramach godzin pracy Urzędu na stanowisku pracy ds. obsługi rady gminy,"

4) w § 32 :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wójt gminy powołuje kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, odwołuje ich i powierza im obowiązki,"

b) w ust. 4 wyraz "zarząd" zastępuje się wyrazem "wójt",

c) w ust. 6 wyrażenie "Nr 5" zastępuje się wyrażeniem "Nr 4"

5) w § 34 skreśla się wyraz "zarządu",

6) w § 37:

a) dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje oznaczenie jako ustęp 5,

b) dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: "4. Przedstawiciel sołectwa (sołtys lub radny) bierze udział w przetargach i innych ustaleniach dotyczących finansowania prac na terenie jego sołectwa".

7) § 40 otrzymuje brzmienie: "§ 40. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej gminy i zarządu mieniem określają ustawy."

8) skreśla się § 41.

2. W Regulaminie Rady Gminy w Wadowicach Górnych" stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany;

1) w § 3 ust. 4 wyraz "zarządu gminy" zastępuje się wyrazem "wójta",

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien zawierać m. in. punkt dotyczący ślubowania radnych i wójta, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz informację o stanie budżetu gminy."

3) w § 5:

a) w ust. 1 wyrazy "przewodniczącym zarządu" gminy zastępuje się wyrazami "wójtem gminy",

b) w ust. 2 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójt gminy",

4) w § 7 w ust. 2 skreśla się wyrazy "członkowie zarządu",

5) w § 12 punkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) informacje z prac wójta",

6) skreśla się § 14.

7) w § 19, ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy "i członków zarządu",

8) w § 21 w ust. 1 i 2 wyrazy "zarządu" zastępuje się wyrazami "wójta",

9) w § 22 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) uzasadnienie i parafkę występującego z projektem".

3. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy dokonuje się zmiany w § 1 polegającej na zastąpieniu wyrazu "zarząd" wyrazem "wójt".

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2009-07-14
  Ilość odwiedzin: 16824