Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia/Komunikaty
Liczba odwiedzin kategorii: 23839

Ogłoszenia/Komunikaty


Ogłoszenia/Komunikaty dotyczące Gminy Wadowice Górne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 2019.10.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 2019.10.03

Informacja Starostwa Powiatowego w Mielcu o wydanej decyzji o zatwierdzonym projekcie budowlanymi udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce w Kawęczynie - 2019.10.03

Informacja o dofinansowaniu z EFRROW do inwestycji pn. Budowa wiaty przy budynku Domu Ludowego w Wierzchowinach - 2019.09.27

Informacja o zgromadzeniu publicznym - 2019.09.16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.09.13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie - 2019.09.03

Zarządzenie Wójta Gminy Wadowice Górne w sprawie powołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji - 2019.09.02

Obwieszczenie Zarządu Zlewni Jasło o uzgodnieniu - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Grzybowie - 2019.08.30

Obwieszczenie Zarządu Zlewni Jasło o uzgodnieniu - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Piąkowcu - 2019.08.30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.07.24

Informacja Starostwa Powiatowego w Mielcu - budowa dwóch budynków inwentarskich wraz z urządzeniami budowlanymi w Woli Wadowskiej - 2019.07.23

Informacja o dofinansowaniu z EFRROW na zadanie pn.: Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Wampierzowie - 2019.07.22

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej dot. inwestycji pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o mozliwości zapozania sie z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.06.24

Zawiadomienie SKO o otrzymaniu w mocy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Jamy - 2018.02.01

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz Kawęczyn- 2018.10.24

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz Kawęczyn- 2018.10.24

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz kawęczyn- 2018.09.07

Zawiadomienie SKO o wniesionej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Przebendów - 2018.09.04

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała zaaktualizowaną dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - 2018.03.30

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego po rozpatrzeniu odwołania na decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne odnośnie firmy P4 sp. z o.o. Warszawa, ul. Taśmowa 7 - 2018.05.17

Decyzja Wód Polskich o zatwierdzeniu taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - 2018.05.17

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała przekazała dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia eksploatacji elektrowni jądrowej - 2018.02.15Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Wadowice Górne
Ogłoszenie o otwartym konkursie
Załączniki do ogłoszenia
Ogłoszenie wyniku konkursu

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Jamy - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Wadowice Dolne - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Wampierzów - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Zabrnie - 2017.12.05

Ogłsozenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne CENTRUM - 2017.07.10

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice Górne - Etap I - 2017.07.10

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała przekazała dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia licencji dla dwóch elektrowni atomowych - 2017.05.08

Obwieszczenie / ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Mielcu ( sprawa AB.6740.953.2016) - 2017.03.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Republika Słowacka przekazała stanowisko kończące procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovce Bohunice" - 2016.08.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o stanowisku kończącym procedurę oddziaływaniA przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją - 2016.05.30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją - 2015.10.19

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej - 2015.10.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice" - 2015.09.18

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publiczengo. - 2015.07.24

Sprawozdanie z realizacji ?Programu współpracy między Gminą Wadowice Górne a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego? w roku 2014 r. - 2015.05.06

Ogłoszenie z dnia 22.04.2015 - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji stwierdzającej że Powiat Mielecki nabył prawo własności nieruchomości w miejscowości Jamy działka 719 - 2015.04.27

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanej budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego - 2015.03.23

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanej budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego - 2015.03.06 Raport składowisko wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanym rozpoczęciu budowy odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - planowana realizacja przedsięwzięcia polegająca na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultowania treści "Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
Projekt programu w załączeniu.
Wnioski i uwagi proszę składać do Doradcy Wójta Michała Deptuły (p.15) lub mailowo na adres doradca@wadowicegorne.pl
OSTATNIM DNIEM KONSULTACJI JEST DZIEŃ 22 PAŹDZIERNIKA 2014r.- 2014.10.16
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że wszczęto procedurę zgodności projektu "Zgórsko I zabezpieczenie wałów potoku Zgórsko na dł. 4km" - 2014.09.09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że wszczęto procedurę zgodności projektu "Nowy Breń I, etap 2 -modernizacja, zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na dł 4 km" - 2014.09.09

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - strategia rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej - 2014.04.29

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - nowe źródło energii jądrowej w Jaslovskie Bohunice - 2014.04.17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego - składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach - 2014.02.06

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice Górne - 2013.10.15

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne ?CENTRUM? - 2013.10.15

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne ?CENTRUM? - 2013.10.15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego - postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko - 2013.05.28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: ?Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAYYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach". - 2013.02.13

Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie: podziału Gminy Wadowice Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 2012.12.21

Obwieszczenie Wójta Gminy - na podstawie Zarządzenia Nr 225/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach poniżej wymienionych projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami
Załączniki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego

Zarządzenie Nr 213/2012 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Zamieszczono dnia 2012.11.07

Uchwała XXIII/123/2012 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wadowice Górne na nowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- wyłożenie do publicznego wglądu dnia 2012.09.21

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej w Grzybowie - 2012.05.02

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem i załącznikami

Ogłoszenie o upływającej kadencji ławników w sądach powszechnych

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej w Grzybowie

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wadowice Górne na lata 2010 ? 2013

Zaproszenie do składania ofert Usługi Integracji Społecznej przez nowopowstałe i powstające stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na terenie Gminy Wadowice GórneZmianie zasad rejestracji działalności gospodarczej od dnia 31.03.2009r.

Z dniem 31 marca 2009r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97), wprowadzająca między innymi zasadę ?jednego okienka?. Czytaj więcejWstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2007-06-15

  Ilość odwiedzin: 375771