Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Regulamin
Liczba odwiedzin kategorii: 8752

Regulamin

Załącznik nr 2

do Statutu Gminy Wadowice Górne.

R E G U L A M I N

RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin określa tryb pracy Rady Gminy w Wadowicach Górnych zwanej dalej "radą" oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez radę.

§ 2

Podstawowymi formami pracy rady są:

1) sesje,

2) posiedzenia jej organów wewnętrznych,

3) indywidualna praca radnych.

II. Sesje rady.

§ 3

1. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady lub w przypadku jego nieobecności upoważnionego przez niego wiceprzewodniczącego.

2. Sesje są plenarnymi obradami rady zwoływanymi w celu rozstrzygnięcia w drodze uchwał spraw należących do właściwości gminy.

3. Sesje zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwołane na wniosek wójta gminy lub ? ustawowego składu rady.

§ 4

1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do momentu wybrania przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien zawierać m. in. punkt dotyczący ślubowania radnych i wójta, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz informację o stanie budżetu gminy.

III. Przygotowanie sesji.

§ 5

1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący rady w porozumieniu z wójtem gminy.

2. Przygotowanie materiałów na sesję rady jak również obsługę organizacyjno techniczną zapewnia wójt gminy.

§ 6

1. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji, powinny być gotowe wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne radnym.

2. Materiały na sesję poświęcone:

- uchwaleniu budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,

- uchwaleniu miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania,

- podejmowaniu uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu wysyła się do radnych co najmniej na 10 dni przed sesją.

3. Materiały na sesję związane z tematem wprowadzonym przez przewodniczącego w trybie art. 20 ust. 5 (nie objęte porządkiem obrad podanym w zawiadomieniach do wiadomości radnych, powinny być niezwłocznie przesłane radnym.

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 , rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, wyznaczając nowy termin jej odbycia. Radnych obecnych - uważa się za powiadomionych.

5. Radni powinni być powiadomieni o zwołaniu sesji, co najmniej na 5 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem powinni otrzymać porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z tematyką sesji.

6. Zawiadomienie o sesji powinno być podane do wiadomości publicznej.

§ 7

1. Przed każdą sesją przewodniczący rady w uzgodnieniu z wójtem ustala szczegółową listę zaproszonych gości na sesję.

2. Na sesję rady zapraszani są z prawem zabrania głosu sekretarz gminy i skarbnik gminy.

3. W obradach mogą uczestniczyć wyznaczeni przez wójta pracownicy Urzędu. Osoby te, za zgodą przewodniczącego rady mogą referować sprawy i udzielać wyjaśnień.

§ 8

W lokalu, w którym odbywa się posiedzenie należy zapewnić miejsca dla członków rady, a także miejsca dla publiczności.

IV. Zasady obradowania.

§ 9

1. Sesje rady gminy są jawne.

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad może być obecna publiczność.

3. Ograniczenie jawności sesji może wynikać jedynie z ustaw.

§ 10

1. Rada gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

2. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji zgodnie z ust. 2 rada może postanowić ze względu na:

1) niemożliwość wyczerpania porządku obrad,

2) potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów,

4. W przypadku braku quorum przy podejmowaniu uchwał, przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia.

5. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole..

§ 11

1. Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady bądź wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły: "otwieram sesję rady gminy w Wadowicach Górnych"

3. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka sesję.

4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia porządek obrad.

5. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, wójt na początku sesji.

6. Rada może wprowadzić zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

§ 12

W porządku obrad każdej sesji zwyczajnej przewiduje się między innymi:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2) informacje z prac wójta,

3) interpelacje i zapytania radnych,

4) sprawy rozstrzygane w drodze uchwał,

5) odpowiedzi zarządu na interpelacje i zapytania radnych,

6) wolne wnioski

7) zakończenie obrad

§ 13

1. Interpelacje i wnioski składają radni w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.

2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udziela wójt lub wyznaczony przez wójta pracownik urzędu.

3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie 14 dniowym nie później niż na następnej sesji.

4. Interpelacje mogą być składane również na piśmie na ręce przewodniczącego w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona w ciągu 14 dni.

5. Pracownik ds. rady prowadzi ewidencję zgłaszanych interpelacji i wniosków.

6. Na wniosek radnego rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

§ 14

skreślony

§ 15

Przewodniczący prowadzi obrady według porządku obrad.

§ 16

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2. Radni mogą zabierać głos po uzyskaniu zgody przewodniczącego rady.

3. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.

4. Przewodniczący może udzielić głosu osobom zapraszanym na sesję oraz osobom spośród publiczności.

5. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przedłuża wypowiedź, przewodniczący przywołuje go "do rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu - odbiera mu głos nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.

6. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może nakazać opuszczenie sali obrad.

7. Postanowienia ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do zaproszonych na sesję osób spoza rady oraz do publiczności.

§ 17

1. Przewodniczący obrad udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:

1) stwierdzenia quorum,

2) wycofanie określonego tematu z obrad,

3) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,

4) zamknięcie listy mówców,

5) ustalenia czasu wystąpienia dyskutantów,

6) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofanie projektu,

7) przestrzeganie regulaminu obrad,

8) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.

3. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący poddaje pod głosowanie.

4. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu:

1) wójtowi,

2) radcy prawnemu lub pracownikowi urzędu w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.

§ 18

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący stwierdza zakończenie sesji słowami: "zamykam sesję Rady Gminy w Wadowicach Górnych".

§ 19

1. Z każdej sesji pracownik urzędu ds. obsługi rady sporządza protokół, w którym odnotowuje przebieg obrad oraz podejmowane rozstrzygnięcia.

2. Protokół z sesji powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia,

2) nazwisko przewodniczącego oraz protokolanta,

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4) porządek obrad,

5) przebieg obrad, streszczenie wystąpień w dyskusji oraz tekst zgłoszonych wniosków,

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za, "przeciw", i, wstrzymujących się",

7) godzinę rozpoczęcia i zakończenia sesji,

8) podpis przewodniczącego oraz pracownika sporządzającego protokół.

3. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności radnych,

2) listę gości zaproszonych,

3) pisemne usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji,

4) projekty uchwał,

5) podjęte uchwały,

6) inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie obrad.

4. Protokół wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na każdej następnej sesji na sali obrad.

5. W przypadku, gdy radny ma uwagi do protokołu , zgłasza je na piśmie lub ustnie na sesji, po czym są one odnotowane w protokole z bieżącej sesji.

6. Protokoły numeruje się zgodnie wymogami instrukcji kancelaryjnej.

V. Uchwały.

§ 20

1. Rozpatrywane na sesjach sprawy rada gminy rozstrzyga w drodze uchwał.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole z sesji.

3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 21

1. Z inicjatywą podjęcia określonych uchwał oprócz wójta gminy mogą występować:

1) przewodniczący rady gminy,

2) komisje rady,

3) kluby radnych,

4) radni w liczbie co najmniej 1/3 składu rady

2. Projekt uchwały powinien być wcześniej przekazany na piśmie do biura rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu w porządku obrad.

3. Przewodniczący rady może przekazać projekt uchwały do odpowiedniej komisji, a także do wójta w celu uzyskania opinii.

4. Opinia, o której mowa w pkt 3 będzie odczytana na sesji bezpośrednio po zapoznaniu rady z projektem uchwały.

5. Projekt uchwały nie objęty porządkiem obrad nie może być poddany pod głosowanie.

§ 22

Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł, datę i numer,

2) podstawę prawną,

3) ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacją i wykonaniem,

4) termin wejścia w życie uchwały, ewentualnie czas jej obowiązywania,

5) opinię radcy prawnego,

6) parafkę Skarbnika Gminy jeżeli projekt rodzi skutki finansowe,

7) uzasadnienie i parafkę występującego z projektem.

§ 23

1. Poprawki zgłoszone do projektu uchwały muszą być poddane pod głosowanie przed głosowaniem nad projektem.

2. Jeżeli zgłoszono dwie lub więcej poprawek, to w pierwszej kolejności poddawane są pod głosowanie poprawki najdalej idące.

3. W przypadku równorzędnego charakteru poprawek, o kolejności ich głosowania decyduje kolejność ich zgłoszenia.

4. Poprawki do projektu muszą być jasno sprecyzowane.

5. Wniosek o odrzucenie projektu uchwały winien być uzasadniony.

§ 24

1. Podjęte uchwały zawierają:

1) numer uchwały składający się z rzymskiej liczby porządkowej sesji danej kadencji, arabskiej liczby porządkowej uchwały w danej kadencji oraz cyframi roku jej podjęcia,

2) tytuł uchwały i podstawę prawną,

3) treść uchwały, która odpowiednio do jej złożoności i zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej może być usystematyzowana w rozdziały, paragrafy, ustępy, punkty i litery,

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5) termin wprowadzenia w życie uchwały oraz ewentualny okres jej obowiązywania,

6) postanowienia przejściowe,

7) podpis przewodniczącego rady lub wiceprzewodniczącego, który przewodniczył obradom.

§ 25

1. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami z sesji.

2. Uchwały, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym przekazywane są w terminie 7 dni od podjęcia uprawnionym organom.

3. Uchwały rady podlegają ogłoszeniu w okolicznościach i na zasadach określonych ustawami i innymi postanowieniami rady.

4. Ogłaszanie uchwał w sposób "zwyczajowo przyjęty" polega na wywieszeniu uchwał na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

VI. Tryb głosowania.

§ 26

Głosowanie jest jawne o ile ustawa nie stanowią inaczej.

§ 27

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza i ogłasza wyniki przewodniczący.

§ 28

1. Głosowanie tajne - w przypadkach określonych ustawami - przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych.

2. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

4. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady.

5. Po akcie głosowania komisja dokonuje obliczenia wyników, sporządza protokół z głosowania, który przewodniczący komisji odczytuje podając wyniki głosowania.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji rady.

VII. Komisje.

§ 29

1. Do zadań komisji stałych należy:

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których komisje zostały powołane,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd i przewodniczącego rady oraz przedkładanych przez członków komisji,

4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady gminy,

2. Komisje mogą się wzajemnie informować o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji. W tym celu mogą odbywać wspólne posiedzenia lub udostępniać własne opracowania, analizy lub przyjęte stanowiska.

§ 30

1. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek obrad przewodniczący komisji, a w razie jego dłuższej nieobecności - przewodniczący rady (nie dotyczy komisji rewizyjnej).

2. Posiedzenie komisji jest także zwoływane na wniosek co najmniej połowy jej członków.

3. O terminie i temacie posiedzenia zawiadamia się członków komisji przynajmniej na 5 dni przed posiedzeniem. W przypadkach pilnych termin ten może być skrócony.

4. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszani przedstawiciele różnych instytucji i pracownicy UG, których działalność lub zakres obowiązków odpowiada problemowo danej komisji.

5. Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej członków.

6. W toku kadencji rada może dokonywać zmian w składach liczbowych i osobowych komisji.

7. Z posiedzenia komisji zaprotokołowaniu podlegają przyjęte wypracowane stanowiska, opinie, wnioski lub propozycje rozstrzygnięć, które komisje przekazują przewodniczącemu rady. Na wniosek członka komisji zaprotokołowaniu podlega jego indywidualne stanowisko.

8. Radny sprawozdawca przedstawia na sesji rady stanowisko komisji.

VIII. Radni.

§ 31

1. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami gminy przez:

1) uczestnictwo w zebraniach wiejskich,

2) informowanie mieszkańców o stanie gminy,

3) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady,

4) propagowanie zamierzeń i dokonań rady,

5) informowanie mieszkańców o swojej działalności w radzie,

6) przyjmowanie postulatów, wniosków mieszkańców gminy.

2. Radni mogą być członkami nie więcej niż dwóch komisji.

§ 32

1. Radny zobowiązany jest podpisać się na liście obecności, przed otwarciem każdego posiedzenia rady i komisji potwierdzając swoją obecność. Spóźnienia odnotowywane są na liście obecności i w protokole z sesji.

2. Radny ma obowiązek zgłosić zamiar opuszczenia posiedzenia przed jego zakończeniem prowadzącemu posiedzenie.

3. W przypadku niemożności uczestniczenia w sesji lub komisji radny zobowiązani jest przed jego terminem lub w ciągu 7 dni po jego terminie usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie lub ustnie do przewodniczącego.

IX. Przewodniczący rady.

§ 33

Przewodniczący rady gminy:

1) organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady,

2) odpowiada przed radą w zakresie pełnienia swej funkcji,

3) występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy,

4) spełnia funkcje z zakresu prawa pracy w odniesieniu do wójta gminy.

X. Obsługa rady gminy.

§ 34

1. Obsługę rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy.

2. Bezpośrednią obsługę organizacyjno-techniczną - pracownik ds. obsługi rady i jej organów.

XI. Wspólne sesje rad jednostek samorządu terytorialnego.

§ 35

1. Rada gminy może odbywać wspólne sesje z radą innej gminy oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wspólna sesja jest zwołana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.

3. Wspólną sesję organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zawiadomienia o sesji podpisują przewodniczący rad.

XII. Postanowienia końcowe.

§ 36

Przewodniczący rady zapewnia przestrzeganie postanowień Regulaminu.


Wstecz Strona głównaData publikacji:

  Ilość odwiedzin: 108958