Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

Uchwała NR XLIII/246/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Wadowice Górne. ( uchwała uchylona )

Uchwała NR XLIII/245/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025

Uchwała NR XLIII/244/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 października 2018 rokuw sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Uchwała NR XLII/243/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025

Uchwała NR XLII/242/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 września 2018 rokuw sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Uchwała NR XLII/241/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę NR XLI/238/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uchwała NR XLII/240/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała NR XLI/239/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025

Uchwała NR XLI/238/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Uchwała NR XLI/237/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XLI/236/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XLI/235/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wadowice Górne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała NR XLI/234/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci z innych grup wiekowych, zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XLI/233/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Wadowice Górne, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki na dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie w żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

Uchwała NR XLI/232/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XL/231/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025

Uchwała NR XL/230/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Uchwała NR XL/229/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała NR XL/228/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XL/227/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XL/226/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustanowienia regulaminu Gminnego Funduszu Stypendialnego dla szczególnie zdolnych uczniów z terenu gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XL/225/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XL/224/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała NR XL/223/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała NR XXXIX/222/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2022

Uchwała NR XXXIX/221/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Uchwała NR XXXIX/220/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ?Inwestycja w przyszłość? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ? Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie : Działanie 9.2 ? Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Uchwała NR XXXIX/219/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi

Uchwała NR XXXIX/218/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała NR XXXIX/217/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia na rok 2018 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne , maksymalnej kwoty dofinasowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia , na które dofinasowanie może być przyznane

Uchwała NR XXXIX/216/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XXXVII/215/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice Górne, w 2018 roku

Uchwała NR XXXVII/214/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oczyszczalnia ścieków w Izbiskach? w Gminie Wadowice Górne

Uchwała NR XXXVII/213/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Wadowice Górne na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała NR XXXVII/212/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych

Uchwała NR XXXVII/211/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2022

Uchwała NR XXXVII/210/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uchwała NR XXXVII/209/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice Górne w 2018 roku

Uchwała NR XXXVII/208/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Wadowice Górne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na obszarze gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXXVII/207/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Wadowice Górne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała NR XXXVII/206/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinasowanie może być przyznane. Uwaga uchwała unieważniana przez Wojewodę Podkarpackiego

Uchwała NR XXXVII/205/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych , terapeutów pedagogicznych , nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach , zespołach szkół i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XXXVI/204/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała NR XXXVI/203/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2022

Uchwała NR XXXVI/202/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Uchwała NR XXXVI/201/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizacje zadania publicznego

Uchwała NR XXXVI/200/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała NR XXXVI/199/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/162/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXXVI/198/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wadowice Górne na lata 2018 -2022

Uchwała NR XXXVI/197/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Wadowice Górne na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków , znajdującym się na obszarze gminy Wadowice Górne. Uwaga ? uchwała unieważniona przez RIO Rzeszów

Uchwała NR XXXVI/196/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok

Uchwała NR XXXVI/195/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Uchwała NR XXXVI/194/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018-2019

Uchwała NR XXXVI/193/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XXXVI/192/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat , dla których Gmina Wadowice Górne jest organem prowadzącym

Uchwała NR XXXVI/191/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała NR XXXVI/190/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organne prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XXXV/189/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2022

Uchwała NR XXXV/188/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wadowice Górne na 2018 rok

Uchwała NR XXXV/187/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała NR XXXV/186/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XXXV/185/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała NR XXXV/184/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXXV/183/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2022

Uchwała NR XXXV/182/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok NR XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r

Uchwała NR XXXV/181/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych nr 1 w Wadowicach Górnych i nr 6 w Izbiskach

Uchwała NR XXXV/180/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała NR XXXIV/179/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku , o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała NR XXXIV/178/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/162/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXXIV/177/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2021

Uchwała NR XXXIV/176/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok Nr XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała NR XXXIV/175/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała NR XXXIV/174/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

Uchwała NR XXXIV/173/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2018

Uchwała NR XXXIV/172/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim i Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego

Uchwała NR XXXIV/171/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne CENTRUM

Uchwała NR XXXIV/170/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice Górne- Etap I

Uchwała NR XXXIV/169/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zabrniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zabrniu

Uchwała NR XXXIV/168/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gen. Bolesława Stachonia w Woli Wadowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gen. Bolesława Stachonia w woli Wadowskiej

Uchwała NR XXXIV/167/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wampierzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wampierzowie

Uchwała NR XXXIV/166/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wadowicach Górnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wadowicach Górnych

Uchwała NR XXXIV/165/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. Józefa Początka w Wadowicach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Józefa Początka w Wadowicach Dolnych

Uchwała NR XXXIV/164/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Izbiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Izbiskach

Uchwała NR XXXIV/163/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jamach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jamach

Uchwała NR XXXIII/162/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wadowice Górne Jerzego Kosa złożonej przez Danutę Żelazko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych

Uchwała NR XXXII/161/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 04 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2021

Uchwała NR XXXII/160/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 04 października 2017 roku sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok Nr XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała NR XXXII/159/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 04 października 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXXI/158/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2021

Uchwała NR XXXI/157/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 września 2017 roku sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok Nr XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r

Uchwała NR XXXI/156/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 września 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wadowice Górne do zawarcia porozumienia z Powiatem Mieleckim w sprawie realizacji zadania: Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXX/155/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2021

Uchwała NR XXX/154/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok Nr XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r

Uchwała NR XXX/153/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 04 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XXX/152/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dostosowującej sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała numer XXIX/151/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne, zmieniająca Uchwałę nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XXVIII/150/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2021

Uchwała NR XXVIII/149/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok Nr XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r

Uchwała numer XXVIII/148/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/123/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XXVIII/147/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Uchwała NR XXVIII/146/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała NR XXVII/145/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XXVII/144/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok Nr XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała NR XXVII/143/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Izbiska

Uchwała NR XXVII/142/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sołectwa Izbiska do ?Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020?

Uchwała NR XXVI/141/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice Górne w 2017 roku

Uchwała NR XXVI/40/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok Nr XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r

Uchwała NR XXVI/139/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała NR XXVI/138/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała NR XXVI/137/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XXVI/136/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała NR XXVI/135/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XXVI/134/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XXVI/133/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o rożnym wymiarze godzin w szkołach , zespołach szkół i placówkach oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XXVI/132/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku zawodowego Oświata w Katowicach dotyczącego zaopiniowania uchwały Nr XXV/123/2017 Rady Gminy w Wadowicach Górnych w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XXVI/131/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Wadowicach Górnych dotyczącego zaopiniowania uchwały Nr XXV/123/2017 Rady Gminy w Wadowicach Górnych w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XXV/130/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała NR XXV/129/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 roku wsprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa i Budżetu

Uchwała NR XXV/128/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2017 rok Nr XXIV/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała NR XXV/127/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wadowice Górne do reprezentowania Gminy Wadowice Górne w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. ?wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne?

Uchwała NR XXV/126/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wadowice Górne do realizacji projektu parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2014 -2020 , Oś priorytetowa III Czysta Energia , Działanie 3.1. Rozwój OZE

Uchwała NR XXV/125/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/134/209 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała NR XXV/124/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych

Uchwała NR XXV/123/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XXIV/122/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2021

Uchwała NR XXIV/121/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wadowice Górne na 2017 rok

Uchwała NR XXIV/120/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XXIV/119/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała NR XXIV/118/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XXIV/117/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XXIV/116/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Uchwała NR XXIV/115/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XXIV/114/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo ? księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXIV/113/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których Gmina Wadowice Górne jest organem prowadzącym

Uchwała NR XXIV/112/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2017

Uchwała NR XXIV/111/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXIII/110/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XXIII/109/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo ? księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXIII/108/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXIII/107/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uchwała NR XXIII/106/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

Uchwała NR XXIII/105/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne na rok 2017

Uchwała NR XXII/104/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 października 2016 roku sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Uchwała NR XXII/103/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 października 2016 roku sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XXII/102/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 października 2016 roku w sprawie : Oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XXI/101/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Uchwała NR XXI/100/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XXI/99/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XX/98/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała NR XX/97/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Uchwała NR XX/96/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XX/95/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy-Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała NR XX/94/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miejskiej Mielec na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji i zarządzania spójnym systemem publicznego transportu zbiorowego oraz utworzenia w tym celu związku powiatowo ? gminnego

Uchwała NR XX/93/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku powiatowo ? gminnego z udziałem Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XX/92/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała NR XX/91/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy

Uchwała NR XIX/90/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XIX/89/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy Uchwała NR XIX/88/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XIX/87/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy-Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała NR XVIII/86/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Uchwała NR XVIII/85/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych

Uchwała NR XVIII/84/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Uchwała NR XVIII/83/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XVIII/82/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Wadowice Górne stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała NR XVII/81/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XVII/80/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XVII/79/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XVII/78/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne

Uchwała NR XVII/77/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2016 r

Uchwała NR XVII/76/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2017

Uchwała NR XVII/75/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała NR XVI/74/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Uchwała NR XVI/73/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2016 rok Nr XV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

Uchwała NR XVI/72/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę NR VII/24/2015 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Wadowice Górne w Stowarzyszeniu : Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika ? Nauka ? Tradycja ?PROWENT? Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu w okresie programowania 2014 ? 2020

Uchwała NR XV/71/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2019

Uchwała NR XV/70/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała Budżetowa Gminy Wadowice Górne Na Rok 2016

Uchwała NR XV/69/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała NR XV/68/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz realizacji zadania publicznego w zakresie dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy ? Zalesie oraz udzieleniu dotacji przedmiotowej

Uchwała NR XV/67/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy ? Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Radgoszczy

Uchwała NR XV/66/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r

Uchwała NR XIV/65/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie gminy wzorów formularzy dla osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dla ustalenia podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała NR XIV/64/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Uchwała NR XIV/63/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez Gminę Wadowice Górne z przeznaczeniem na cele publiczne

Uchwała NR XIV/62/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Uchwała NR XIV/61/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2015 r. uchylającą uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Wadowice Górne , zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa , ustanowienia inkasentów , ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty

Uchwała NR XIV/60/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XIV/59/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

Uchwała NR XIV/58/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2016

Uchwała NR XIII/57/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2015-2018

Uchwała NR XIII/56/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r

Uchwała NR XIII/55/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Nr IX/34/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku

Uchwała NR XIII/54/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powierzenia wykonania gminie Radomyśl Wielki realizacji zadania publicznego dotyczącego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu

Uchwała NR XIII/53/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XIII/52/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 października 2015 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XIII/51/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr XII/50/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów

Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wadowice górne na lata 2015-2018

Uchwała Nr XII/48/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr XII/47/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy ? Zalesie przez Gminny zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała Nr XI/46/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr XI/45/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XI/44/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr X/43/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2015-2018

Uchwała Nr X/42/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r

Uchwała Nr X/41/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr X/40/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ? (nie obowiązuje)

Uchwała Nr X/39/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik ? (nie obowiązuje)

Uchwała Nr X/38/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr X/37/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2015-2018

Uchwała Nr IX/35/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr IX/34/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IX/33/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw , placów rehabilitacyjnych oraz boisk wielofunkcyjnych w Gminie Wadowice Górne

Uchwała Nr IX/32/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu Gminnego funduszu Stypendialnego dla szczególnie zdolnych uczniów z terenu gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr IX/31/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Uchwała Nr VIII/30/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wadowice Górne

Uchwała Nr VIII/29/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy ? Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała Nr VIII/28/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr VIII/27/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych

Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r

Uchwała Nr VII/25/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/18/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr VII/24/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Wadowice Górne w Stowarzyszeniu : Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika ? Nauka ? Tradycja ?PROWENT? Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu w okresie programowania 2014-2020

Uchwała Nr VII/23/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych , których zarządcą jest Wójt Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.

Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 lutego 2015 r.w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2015 rok.

Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 lutego 2015 r.w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr V/17/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz realizacji zadania publicznego z zakresu dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy ? Zalesie oraz udzieleniu dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr V/15/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy ? Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Radgoszczy

Uchwała Nr V/14/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/72/2007 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wadowice Górne do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Uchwała Nr V/13/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku zaopatrzenia w wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne

Uchwała Nr V/12/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2015-2018

Uchwała Nr V/11/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wadowice Górne na 2015 rok

Uchwała Nr IV/10/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014-2018

Uchwała Nr IV/9/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr IV/8/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem ?polecenia służbowego?

Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady gminy oraz ustalenia ich składów liczbowych i osobowych

Uchwała Nr III/3/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego

Uchwała Nr III/2/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gmin

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2014-12-29
  Ilość odwiedzin: 32583