Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 lipca 2020 roku w Sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2020-2028

Uchwała Nr. XVII/127/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2020 rok Nr XII/97/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr. XVII/126/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wadowice Górne w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2020 rok Nr XII/97/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r

Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad organizowania i zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej

Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały NR XLI/233/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Wadowice Górne, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie w żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Uchwała Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wadowice Górne za 2019 rok

Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r

Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zabrniu

Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Bolesława Stachonia w Woli Wadowskiej

Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2020-2028

Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2020 rok Nr XII/97/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r

Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2020

Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zasad organizowania i zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej

Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice Górne, w 2020 roku

Uchwała Nr XIV/103/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/101/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr XIII/100/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zabrniu

Uchwała Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Bolesława Stachonia w Woli Wadowskiej

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2020-2028

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wadowice Górne na 2020 rok

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2027

Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średnich ceny jednostek paliwa w Gminie Wadowice Górne na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2027

Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określania górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomość, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2027

Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

Uchwałą Nr X/80/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2020

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ? schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych

Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyboru ławnika

Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wadowice Górne do realizacji projektu pn. ?Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Wadowice Górne? realizowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr III : Działanie 3.1 : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne ? działki nr 579 położonej w miejscowości Wadowice Dolne

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026

Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwałę Nr VII/61/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wadowice Górne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych , od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów , psychologów , pedagogów szkolnych , terapeutów pedagogicznych , nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach , zespołach szkół i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za 2018 rok

Uchwałę Nr VII/57/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wadowice Górne za 2018 rok

Uchwała NR VI/56/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Wadowice Górne ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR V/52/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 marca 2019 roku w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026.

Uchwała NR V/51/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 marca 2019 roku w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Uchwała NR V/50/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice Górne , w 2019 roku

Uchwała NR V/49/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne , maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinasowanie może być przyznane.
Uwaga ( stwierdzenie nieważności paragrafu 7 i 9 przez Wojewodę )


Uchwała NR V/48/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wadowicach Górnych wchodzącej w skład Zespołu Szkolno?Przedszkolnego w Wadowicach Górnych

Uchwała NR IV/47/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026

Uchwała NR IV/46/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała NR IV/45/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych oraz Szkoły Podstawowej w Wadowicach Górnych wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych

Uchwała NR IV/44/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia wykonywania Gminie Szczucin realizacji zadania publicznego dotyczącego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy

Uchwała NR IV/43/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wadowice Górne w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne

Uchwała NR IV/42/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wadowice Górne w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej

Uchwała NR IV/41/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu Kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała NR IV/40/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabrnie

Uchwała NR IV/39/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Wadowska

Uchwała NR IV/38/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchowiny

Uchwała NR IV/37/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wampierzów

Uchwała NR IV/36/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wadowice Górne

Uchwała NR IV/35/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wadowice Dolne

Uchwała NR IV/34/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przebendów

Uchwała NR IV/33/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątkowiec

Uchwała NR IV/32/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosówka

Uchwała NR IV/31/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawęczyn

Uchwała NR IV/30/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jamy

Uchwała NR IV/29/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izbiska

Uchwała NR IV/28/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybów

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku ww sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026

Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 rokuw sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wadowice Górne na 2019 rok

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 rokuw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 rokuw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 rokuw sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkuwsparcia ? schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019?2023

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR II/14/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025

Uchwała NR II/13/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Uchwała NR II/12/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała NR II/11/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia ? Programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok?

Uchwała NR II/10/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Wadowice Górne

Uchwała NR II/9/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2019

Uchwała NR II/8/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat , dla których Gmina Wadowice Górne jest organem prowadzącym

Uchwała NR II/7/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała NR II/6/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem ?polecenia wyjazdu służbowego?

Uchwała NR II/5/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego

Uchwała NR II/4/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego

Uchwała NR II/3/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów liczbowych i osobowych

Uchwała NR I/2/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała NR I/1/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2019-01-08
  Ilość odwiedzin: 41253