Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  28 listopada  2018  r. ( środa )  o godz.16:00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  28 listopada  2018  r. ( środa )  o godz.16:00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Porządek obrad :

1.Otwarcie.
2.Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów liczbowych i osobowych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem „polecenia wyjazdu służbowego”.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
8.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat , dla których Gmina Wadowice Górne jest organem prowadzącym.
9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2019.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie statutu Gminy Wadowice Górne.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025.
15.Interpelacje, wnioski i zapytania.
16.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
17.Zamknięcie sesji.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Krzysztof Maciejak

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest