Gospodarka odpadami

Informacja dla mieszkańców Gminy Wadowice Górne

 

Nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

 

 

Jak segregować odpady?

Odpady Tu wrzucam Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
Kolor zielony


Szkło, w tym szkło białe i kolorowe.

 

Butelki i pojemniki po napojach i żywności, po napojach alkoholowych oraz szklane opakowania po kosmetykach - bez zanieczyszczeń organicznych (wstępnie wymyte).
1 raz na pół roku

wg. harmonogramu odbiorcy odpadów

Kolor niebieski


Papier

Papier, tektura, - bez zanieczyszczeń organicznych

1 raz na pół roku

wg. harmonogramu odbiorcy odpadów

Kolor żółty


Metale i tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne: (butelki po napojach, po płynach do naczyń, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki)

Metal (puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle) - bez zanieczyszczeń organicznych (wstępnie wymyte).

wielomateriałowe (kartony   po mleku i sokach

itp.)- bez zanieczyszczeń organicznych (wstępnie wymyte).

1 raz na kwartał

wg. harmonogramu odbiorcy odpadów

Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

120 l- do 5 osób

240 l – powyżej 5 osób

Pozostałe odpady niezakwalifikowane jako segregowane –pobrudzone opakowania foliowe, tapety i worki po cemencie, popiół, buty, ubrania, szkło gospodarcze - talerze, miski, lustra, szkło okienne, samochodowe i okularowe, doniczki, znicze, 1 raz na 4 tygodnie

wg.

harmonogramu odbiorcy odpadów


Odpady takie jak meble i odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne, zużyte opony - odbierane będą w systemie akcyjnym - 2 razy do roku zgodnie z harmonogramem lub dostarczane samodzielnie do utworzonego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia.

 

 

 

Terminy odbioru odpadów na terenie Gminy Wadowice Górne - pobierz

Terminy odbioru odpadów na terenie Gminy Wadowice Górne utrudniony dojazd- pobierz

 

Od dnia 01 stycznia 2016 r Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na placu oczyszczalni ścieków w Izbiskach i jest czynny w każdą sobotę od godziny 8:00 do 12:00.


Do punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są odpady komunalne dostarczane we własnym zakresie  przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice Górne  :
1.Odpady niebezpieczne według wyselekcjonowanych grup tych odpadów:
- przeterminowane leki
- akumulatory
- zużyte baterie
- lampy fluoroscencyjne
- gaśnice
- pozostałe odpady niebezpieczne np. opakowania po farbach , kleje , rozpuszczalniki, środki ochrony
  roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna , smary, kleje ,  
  oraz opakowania z tych substancji ;
2.Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny;
3.Meble i odpady wielkogabarytowe;
4.Odpady z drobnych remontów , dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ,
  lub zgłoszenia – zgodnie z przepisami prawa budowlanego według podanych grup:
- kartony
- płyty gipsowe
- wełna mineralna
- drewno
- styropian
5.Zużyte opony
Uwaga!
Prosimy o nie dowożenie do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych, które są odbierane bezpośrednio z miejsca zamieszkania, ponieważ powoduje to wzrost miesięcznych opłat płaconych przez mieszkańców za odbiór tych odpadów .
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne. Odpady budowlane powstałe z robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych jednostka wywozowa  ma obowiązek odebrać za dodatkowa opłatą w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości.

 

Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne podjęte na podstawie ustawy z dnia  13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 

Uchwała NR XXXV/180/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr VIII/28/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr XI/45/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XI/44/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/162/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r Rady Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne
 
 

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest