• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  28 grudnia  2018  r. ( piątek )  o godz. 10.00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.
Porządek obrad :
1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wadowice Górne
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Wadowice Górne.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wadowice Górne na 2019      rok.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026.
16.    Sprawy bieżące , pytania.
17.    Zamknięcie sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Krzysztof Maciejak

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest