Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  29 marca  2019  r. ( piątek )  o godz. 10.00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  29 marca  2019  r. ( piątek )  o godz. 10.00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Porządek obrad :
1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wadowicach Górnych wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Wadowicach Górnych
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne , maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinasowanie może być przyznane.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Wadowice Górne „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice Górne, w 2019 roku.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026.
9.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych za 2018 rok.
10.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
11.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wadowice Górne za rok 2018.
12.    Przedstawienie sprawozdania z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
13.    Sprawy bieżące , pytania , uwagi.
14.    Zamknięcie sesji.


                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 Krzysztof Maciejak

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest