• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Powitanie

powitanie

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm. ) zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  27 czerwca   2018  r. ( środa )  o godz. 10:00  w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.


Porządek obrad :

1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wadowice Górne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu Gminnego Funduszu Stypendialnego dla szczególnie zdolnych uczniów z terenu gminy Wadowice Górne.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Wadowice Górne.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025.  
12.    Interpelacje, wnioski i zapytania.
13.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
14.    Zamknięcie sesji.

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                               Anna Niedbała

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest