Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi
Liczba odwiedzin kategorii: 207292

Przetargi

Dział podaje informacje na temat przetargów ogłaszanych przez Urząd Gminy.Data: 2021-04-27
Budowa odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 780 mb w miejscowości Wampierzów - Kawęczyn
Osoba odpowiedzialna: Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Skiba Łukasz

Data: 2021-03-03
Asfaltowanie dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Skiba Łukasz

Data: 2020-10-30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Skiba Łukasz

Data: 2020-09-22
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do składania ofert na Pełnienie nadzoru inwestorskiego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2020-09-08
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2020-09-08
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie filmów promocyjnych z realizacji projektu Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości do 800 m.sz./d w miejscowości Izbiska (sprawa nr UG.IR.271.3.2020.AK)
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2020-08-28
Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2020-07-15
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wadowice Górne w roku szkolnym 2020/2021
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2020-07-13
ZAPYTANIE O CENĘ - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2020-06-10
Zaproszenie do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju - Pietras Wiesław

Data: 2020-06-08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego Gminy Wadowice Górne na lata 2021-2030
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2020-03-19
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach
Osoba odpowiedzialna: Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju - Pietras Wiesław

Data: 2020-02-20
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach
Osoba odpowiedzialna: Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju - Pietras Wiesław

Data: 2019-11-07
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2019-10-23
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wadowice Górne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Osoba odpowiedzialna: Skarbnik Stanisława Skrzyniarz

Data: 2019-10-21
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - WERSJA PO KONSULTACJACH
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2019-09-30
Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Wadowice Górne w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2019-09-18
Ogłoszenie Wójta Gminy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. mały grant)
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2019-09-10
Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Jamy, Piątkowiec, Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor - Skiba Łukasz

Data: 2019-08-29
Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej i plenerowej strefy aktywności w miejscowości Grzybów - Gmina Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Pietras Wiesław

Data: 2019-07-31
Ogłoszenie Wójta Gminy o tzw. małym grancie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2019-07-25
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wadowice Górne w roku szkolnym 2019/2020
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2019-07-19
ZAPYTANIE O CENĘ - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2019-04-29
Inwestycja w przyszłość Numer: RPPK.09.02.00-18-0048/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Guła Edyta 146666541
Informatyk Nagaś Krzysztof 146669757

Data: 2019-04-19
Ogłoszenie Wójta Gminy o tzw. małym grancie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2019-03-25
Inwestycja w przyszłość Numer: RPPK.09.02.00-18-0048/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpa ckiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Guła Edyta 146666541
Informatyk Nagaś Krzysztof 146669757

Data: 2019-03-07
Ogłoszenie Wójta Gminy o tzw. małym grancie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2019-01-18
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m.sz./d w miejscowości Izbiska
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2019-01-07
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 3. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży 4. Turystyki i krajoznawstwa
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2018-12-13
Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m.sz./d w miejscowości Izbiska
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2018-12-10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Pietras Wiesław

Data: 2018-12-03
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wadowice Górne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Osoba odpowiedzialna: Skarbnik Stanisława Skrzyniarz

Data: 2018-11-28
Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Kierownik GOPS - Wnuk Elżbieta

Data: 2018-10-30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2018-10-23
Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów, dla OSP Izbiska
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2018-10-19
Zarządzenie Nr 427/2018 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 19 października 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 tj.) Rocznego Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2018-10-09
Przeprowadzenie szkoleń wraz z walidacją i certyfikacją w ramach realizacji projektu - Inwestycja w przyszłość
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Wawrzkiewicz Włodzimierz

Data: 2018-10-02
Ogłoszenie o małym grancie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2018-09-20
Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Wampierzowie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2018-09-19
Budowa wiaty przy budynku Domu Ludowego w Wierzchowinach
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2018-08-02
Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m.sz./d w miejscowości Izbiska
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2018-08-01
Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej i plenerowej strefy aktywności w miejscowości Jamy - Gmina Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2017-07-19
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2018-06-29
Przebudowa i modernizacja części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych na Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2018-04-05
Zaproszenie do składania ofert na zestawy ratownictwa medycznego dla jednostek OSP z terenu gminy Wadowice Górne w ramach Funduszu Sprawiedliwości
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2018-04-05
Zaproszenie do składania ofert na defibrylatory dla jednostek OSP z terenu gminy Wadowice Górne w ramach Funduszu Sprawiedliwości
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2018-02-16
Zarządzenie Nr 357/2018 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 16 luty 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - Działalności na rzecz dzieci i młodzieży
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2018-02-15
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2018-01-10
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2017-12-01
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wadowice Górne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Osoba odpowiedzialna: Skarbnik Stanisława Skrzyniarz

Data: 2017-11-27
Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskowo - sportową
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2017-09-26
Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2017-09-19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2017-08-21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2017-07-25
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Wadowskiej
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2017-07-19
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Zimny Joanna

Data: 2017-07-04
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Wadowskiej
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2017-06-22
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 285/2017 z dnia 22 czerwca 2017 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2017-06-20
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Młodszy Referent Monika Mitkiewicz

Data: 2017-03-22
Zarządzenie Nr 264/2017 Wójta Gminy z dnia 17 marca 2017 w sprawie udzielenia dotacji stowarzyszeniom na wsparcie realizacji zadań publicznych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2017-01-27
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne - Izbiska
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2017-01-25
Zarządzenie Wójta Gminy Wadowice Górne Nr 247/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2016-12-21
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 30 000 euro
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Wawrzkiewicz Włodzimierz

Data: 2016-12-01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2016-11-30
Ogłoszenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2016-11-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2016-09-12
Zarządzenie Nr 196/2016 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 12 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Wadowice na rok 2017.z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2016-09-01
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskowo - sportową?
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2016-08-25
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży"
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2016-07-20
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskowo sportową
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2016-07-19
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Zimny Joanna

Data: 2016-07-04
Szlakiem zabytków sakralnych. Turystyczno krajoznawcza integracja młodzieży z gminy i Rwandy - mały grant
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2016-06-29
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Wawrzkiewicz Włodzimierz

Data: 2016-02-25
ZARZĄDZENIE NR 144 /2016 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 24 luty 2016 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2016-01-13
Wójt Gminy Wadowice Górne, ogłasza PRZETARG - PISEMNY, OFERTOWY na sprzedaż autobusu szkolnego m-ki Autosan H9-2141S/2000
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2015-11-09
Wójt Gminy Wadowice Górne, ogłasza PRZETARG - PISEMNY, OFERTOWY na sprzedaż autobusu szkolnego m-ki Autosan H9-2141S/2000
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2015-10-22
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2015-09-11
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2015-08-21
Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o złożeniu oferty z własnej inicjatywy, tzw. "mały grant"
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2015-07-24
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Zimny Joanna

Data: 2015-07-09
II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnych (działka nr 360 w Woli Wadowskiej i działka nr 56 w Wadowicach Górnych) w roku 2015
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2015-05-14
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne - Izbiska, Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2015-05-08
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WADOWICE GÓRNE
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2015-04-22
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnych (działka nr 360 w Woli Wadowskiej i działka nr 56 w Wadowicach Górnych) w roku 2015
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2015-04-14
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Grzybów - Tryb bezprzetargowy
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2015-03-17
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych: 1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 2. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2015-03-10
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Izbiska, Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2015-02-02
Budowa ogólnodostępnego placu rehabilitacyjnego wraz z modernizacją ogólnodostępnego boiska w Woli Wadowskiej
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2015-01-22
WYKONANIE EKSPERTYZY OPINII BIEGŁEGO SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR EW.: 409/4,408/2,408/3 i 408/4 POŁOŻONYCH WE WSI PIĄTKOWIEC -GMINA WADOWICE GÓRNE
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2014-10-16
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskowo ? sportową
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2014-10-07
Modernizacja i remont Ośrodka Zdrowia w Wadowicach Górnych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2014-10-03
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Jamy, Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2014-08-25
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Osoba odpowiedzialna: Deptuła Michał

Data: 2014-08-19
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2014-08-19
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Grzybów, Jamy
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2014-08-05
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Kozioł Józefa

Data: 2014-06-05
Remont i docieplenie stropodachu oraz elewacji istniejącego zaplecza sportowego przy stadionie w Wadowicach Górnych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2014-04-30
Budowa placów rehabilitacyjnych w Wadowicach Górnych i w Wadowicach Dolnych wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Wadowicach Dolnych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2014-04-23
Modernizacja drogi gminnej nr dz.ewid.297/2,300/2,303/4,306/6,307/2,496/2,506/2,507/2,509/2,512/2 w miejscowości Izbiska w km 0+000-0+816 o szerokości 3m
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Dziubek Franciszek

Data: 2014-04-23
Modernizacja drogi gminnej nr dz. ewid.12/3, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 60/1, 61/1, w miejscowości Zabrnie odcinek I długość 210 m ,szerokość 3m i odcinek I długość 360 m, szerokość 3m
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Dziubek Franciszek

Data: 2014-04-08
Remont drogi gminnej Zabrnie -Szkoła- Dziubki Nr 103654 R dz. ewid 282 w Zabrniu w km 0+000-1+370
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Dziubek Franciszek

Data: 2014-03-18
Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego o wartości 1 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2014-01-10
Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne oraz społeczno - kulturalne w Wadowicach Górnych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2013-11-18
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Wampierzów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2013-09-17
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych: z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2013-09-13
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Wampierzów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2013-09-04
Budowa budynku szatniowo - sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2013-08-23
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Kozioł Józefa

Data: 2013-08-12
Budowa budynku szatniowo - sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2013-02-18
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Wampierzów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2013-06-19
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2013-04-15
Budowa budynku szatniowo - sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2013-04-10
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2013-04-02
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Jamy, Przebendów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2013-03-22
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Wadowice Dolne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2013-03-11
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych: z zakresu kultury ? ?Zwyczaje naszych przodków? i z zakresu oświaty i wychowania - ?Gmina widziana oczami dzieci?
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2013-03-11
Budowa budynku szatniowo - sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2013-02-18
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Jamy
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2013-02-04
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Przebendów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2013-02-04
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2013-01-22
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wadowice Górne?
Osoba odpowiedzialna: Węgrzyn Lidia

Data: 2013-01-18
Zakup energii elektrycznej
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Dziubek Franciszek

Data: 2012-12-12
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Wadowice Dolne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-12-12
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-11-26
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wadowice Górne?
Osoba odpowiedzialna: Węgrzyn Lidia

Data: 2012-09-25
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Wierzchowiny, Przebendów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-10-25
Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego o wartości 1.100.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Osoba odpowiedzialna: Skarbnik Agnieszka Pluta

Data: 2012-09-25
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Wadowice Dolne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-09-21
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-09-19
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Sito Witold

Data: 2012-08-21
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Wadowice Dolne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-08-17
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Kozioł Józefa

Data: 2012-07-23
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Sito Witold

Data: 2012-07-23
Budowa budynku garażowego z częścią magazynową oraz przyłącza elektroenergetycznego zalicznikowego
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2012-07-12
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży - Wadowice Dolne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-07-04
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-07-04
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne - Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-06-05
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-04-22
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-04-13
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-04-13
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-04-05
Remont mostu w ciągu drogi nr 103658 R relacji Kosówka - Zabrnie Szczucińskie w km 1+510
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Dziubek Franciszek

Data: 2012-03-21
Remont drogi gminnej nr 103 652 Zabrnie - Wzdłuż Wału - Kasale na odcinku w km 0+000 - 2+100
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Dziubek Franciszek

Data: 2012-03-20
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2012-01-05
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2010-12-02
Sprzedaż samochodu pożarniczego m-ki FS Lublin Żuk 1715B użytkowanego przez OSP Wampierzów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2010-12-02
Sprzedaż samochodu pożarniczego m-ki FS Lublin Żuk 15B użytkowanego przez OSP Jamy
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2010-12-02
Sprzedaż samochodu pożarniczego m-ki Steyr 680EG użytkowanego przez OSP Wola Wadowska
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2011-11-28
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 230 000 zł
Osoba odpowiedzialna: Skarbnik Agnieszka Pluta

Data: 2011-09-02
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Sito Witold

Data: 2011-08-19
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Kozioł Józefa

Data: 2011-08-09
Remont drogi gminnej nr 103 552 Jamy - Pień na odcinku w km 0+000 - 1+040
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2011-07-15
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2011-07-06
Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Jamach
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2011-05-09
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2011-04-01
Remont drogi gminnej Kosówka - Wola Wadowska Nr 103 659 na odcinku w km 0+320 - 0+770
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2011-04-01
Remont drogi gminnej Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka nr 103 664 na odcinku w km 1+600 - 2+324
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2011-03-21
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Wadowice Górne położonych w miejscowości Grzybów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2011-03-21
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Wadowice Górne położonych w miejscowości Wampierzów, Piątkowiec, Izbiska
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2011-01-20
Przebudowa drogi gminnej Nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2010-12-07
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Marian Żmuda

Data: 2010-10-07
Sprzedaż koparko-ładowarki
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2010-09-17
Wykonanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jamach
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2010-09-10
Sprzedaż koparko-ładowarki
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2010-09-08
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 6000000,00 zł
Osoba odpowiedzialna: Skarbnik Kos Jerzy

Data: 2010-08-31
Budowa parkingów w centrum wsi Kawęczyn i Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2010-08-19
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Kozioł Józefa

Data: 2010-08-03
Organizacja wyjazdu studyjnego do wiosek tematycznych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2010-07-29
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wampierzowie - ogłoszenie ponowne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2010-07-27
1.Remont drogi gminnej nr 103 668 Bór Różnica - Suchy Grunt w km 1+700 - 3+170 2.Remont drogi gminnej nr 103 666 Wierzchowiny - Kądzielnia - Most w km 0+350 - 1+300 3.Remont drogi gminnej nr 103 664 Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka w km 0+000 - 0+800 4.Remont drogi gminnej nr 103 651 Zabrnie - Cegielnia - Słupiec w km 0+000 - 0-687 5.Remont drogi gminnej nr 103 665 Wadowice Dolne - Wałek - Kopaniny w km 0+000 - 0+900 6.Remont drogi gminnej nr 103 661 Przebendów - Dąbrówka - Wampierzów w km 0+000 - 0+600 7.Remont drogi nr działki 168 w miejscowości Zabrnie w km 0+000 - 0+760
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2010-07-21
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Zabrniu
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2010-07-14
Budowa zasilania awaryjnego wodociągu dla Gminy Wadowice Górne oraz budowa odcinka sieci wodociągowej DN 225 w Woli Wadowskiej
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2010-07-14
Remont rowów melioracji szczegółowej we wsiach Wola Wadowska i Jamy
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2010-07-12
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wampierzowie
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2010-05-31
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2010-01-02
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2010-03-29
Przetarg nieograniczony na remont drogi Przebendów - Dąbrówka - Wampierzów Nr 103 661 na odcinku w km 0+600 - 1+200
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2010-03-29
Przetarg nieograniczony na remont drogi Partynia - Pień Nr 103 677 na odcinku w km 0+000 - 0+625
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2010-03-29
Remont drogi Kosówka - Błonie - Wola Wadowska - Szkoła Nr 103 660 na odcinku w km 0+000 - 0+500
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2010-02-02
Plac spotkań i rekreacji oraz place zabaw na terenie gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2010-01-21
Wykonanie chodnika i parkingu w centrum wsi Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2009-11-10
Nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Kramarz Bogdan

Data: 2009-11-09
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne w miejscowości Izbiska
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2009-11-09
Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne w miejscowości Wierzchowiny
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2009-09-10
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2009-09-10
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2009-08-26
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2009-08-19
Odbudowa drogi nr 103 657 Wadowice Dolne - Cmentarz - Wampierzów
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2009-08-19
Odbudowa drogi gminnej nr 103 652 Zabrnie - wzdłuż wału - Kasale
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2009-08-19
Odbudowa drogi nr działki 431
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2009-08-07
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010
Osoba odpowiedzialna: Sekretarz Kozioł Józefa

Data: 2009-08-06
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne - Przebendów i Wadowice Dolne
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Krawiec Adam

Data: 2009-07-16
Ogłoszenie wyniku przetargu na "Remont budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych".
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2009-07-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Wadowice Górne na podstawie art. 92 Prawa Zamówień Publicznych informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie pn : ?Remont budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych?.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2009-06-25
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jamy - dz. nr 1002/2.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2009-06-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym- miejscowosc Jamy, Wadowice Dolne, Wierzchowiny, Izbiska.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2009-06-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowosci Izbiska, Grzybów - tryb bezprzetargowy.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Furdyna Iwona

Data: 2009-06-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:Przetwarzanie odpadów komunalnych stałych z grupy 20 oznaczonych kodem 20 03 01, 20 03 02 , 20 03 03 i 20 03 99 w ilości około 600 Mg
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2009-05-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia publicznego: NA PRZETWARZANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z GRUPY 20 OZNACZONYCH KODEM 20 03 01,200302,200303 I 200399 W ILOŚCI OKOŁO 600 MG ROCZNIE.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2009-05-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na "Remont budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych".
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie- Remontu Budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych w zakresie wykonania a) docieplenia budynku styropianem wraz z wykonaniem elewacji zgodnie z projektem w ilości 800 m2 b) wymiany starych okien w budynku na nowe okna PVC w ilości 120 m2 c) krat stalowych antywłamaniowych w oknach - osadzonych w ścianach w ilości 60 m2 d) okładziny schodów wejściowych do budynku z płytek ceramicznych w ilości 60 m2 Szczegółowy zakres wszystkich robót do wykonania przedstawiono w przedmiarze robót.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Pietras Wiesław

Data: 2009-05-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przetwarzanie odpadów komunalnych stałych z grupy 20 oznaczonych kodem 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 i 20 03 99 w ilości około 600 Mg rocznie.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jan Klaus

Data: 2009-05-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane Wadowice Górne: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 679 GRZYBÓW - PODBORZE NA ODCINKU W KM 1+390 - 2+300.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Data: 2009-04-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia publicznego na: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 679 GRZYBÓW - PODBORZE NA ODCINKU W KM 1+390 - 2+300
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stopa Grzegorz

Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2018-02-16

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie wyników konkursu na usługi PIS 2009-04-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2009-03-26
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Jamy 2009-03-11
Rozstrzygnięcie przetargu na: "Budowę ogrodzenia kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy Gimnazjum w Wadowicach Górnych" 2009-03-09
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości: Jamy i Kawęczyn 2009-03-09
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Usługi Integracji Społecznej cz. IV - 2009 2009-02-25
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Usługi Integracji Społecznej cz. III - 2009 2009-02-25
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA na Usługi Integracji Społecznej cz. II - 2009 2009-02-25
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA na Usługi Integracji Społecznej cz. I - 2009 2009-02-25
Ogłoszenie przetargu na dziarżawę 2009-02-19
Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie ogrodzenia kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy Gimnazjum w Wadowicach Górnych” realizowany w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 2009-02-02
Przyjmowanie , unieszkodliwianie i składowanie odpadów 2009-01-19
II Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jamy, Izbiska, Wadowice Dolne,Kawęczyn. 2008-12-05
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowosci; Wampierzów, Grzybów, Wadowice Górne 2008-12-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kredyt bankowy 2008-11-04
Przetarg na udzielenie kredytu 2008-10-20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2008-10-09
Przetarg na sprzedaż gruntów 2008-10-09
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2008-10-06
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty >Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Gimnazjum w Wadowicach Górnych< 2008-09-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej Nr 103 653 Zabrnie - Kasale - Ziempniów na odcinku w km 0+000 - 0+820. 2008-08-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej Nr 103 664 Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka na odcinku w km 0+870 - 1+470. 2008-08-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Nr 103 674 Izbiska - Budy na odcinku w km 1+600 - 2+100 Etap III. 2008-08-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Nr 103 662 Przebendów - Wampierzów na odcinku w km 2+132 - 2+689. 2008-08-28
Ogłoszenie o zamówieniu. Nazwa zamówienia: >Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Gimnazjum w Wadowicach Górnych< 2008-08-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Nr 103 662 Przebendów - Wampierzów na odcinku w km 2+132 - 2+689. 2008-08-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Nr 103 674 Izbiska - Budy na odcinku w km 1+600 - 2+100 Etap III. 2008-08-20
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne, przeznaczonych do sprzedaży na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (jed. tekst z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543 z p. zm.) 2008-08-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi pn. „Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009” 2008-08-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej Nr 103 653 Zabrnie - Kasale - Ziempniów na odcinku w km 0+000 - 0+820. 2008-08-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej Nr 103 664 Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka na odcinku w km 0+870 - 1+470. 2008-08-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Odbudowa drogi gminnej Nr 103 674 Izbiska - Budy na odcinku w km 1+600 - 2+100 Etap III". 2008-07-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Odbudowa drogi gminnej Nr 103 662 Przebendów - Wampierzów na odcinku w km 2+132 - 2+689" 2008-07-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012 przy Gimnazjum w Wadowicach Górnych” 2008-07-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Remont drogi gminnej nr 103 664 Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka na odcinku w km 0+870 - 1+470" 2008-07-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Remont drogi gminnej Nr 103 653 Zabrnie - Kasale - Ziempniów na odcinku w km 0+000 - 0+820" 2008-07-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy: 3400/1/3/08, przetarg nieograniczony na zadanie: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ZABRNIE – GMINA WADOWICE GÓRNE. 2008-05-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane, Wadowice Górne: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 674 IZBISKA - BUDY NA ODCINKU W KM 0+760 -1+600 2008-05-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Nr 103 674 Izbiska - Buda na odcinku w km 0+760 - 1+600. 2008-04-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zadanie: Karosacja samochodu pożarniczego na podwoziu Jelcz S 422D dla OSP Wadowice Dolne 2008-04-22
Odpowiedzi na zapytanie skierowane do zamawiającego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Budowa sieci gazowej śrdnioprężnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Zabrnie, Gmina Wadowice Górne" 2008-04-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę sieci gazowej średnioprężnej wraz z przyłączami w miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne". 2008-03-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "ODBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 103 674 IZBISKA - BUDY NA ODCINKU W KM 0+760 – 1+600" 2008-03-27
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na usługę pn.: „Karosacja samochodu pożarniczego Jelcz S 422D dla OSP Wadowice Dolne" 2008-03-19
OGŁOSZENIE: Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1137 o pow. 0,11 ha położonej w miejscowości Jamy 2008-02-29
OGŁOSZENIE: Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 112 o pow. 1,25 ha położonej w miejscowości Wadowice Dolne. 2008-02-29
OGŁOSZENIE: Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 121/2 o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Grzybów 2008-02-29
OGŁOSZENIE: Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 132/3 o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Grzybów 2008-02-29
OGŁOSZENIE: Wójt Gminy Wadowice Górne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1458 o pow. 1,19 ha położonej w miejscowości Jamy 2008-02-29
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne, przeznaczonych do sprzedaży na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (jednolity tekst z 2000 r., Dz.U. Nr 46, poz. 543 z p. zm.), stanowiący załącznik nr 2008-01-17
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Przebendów 2008-01-10
Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego ŻUK-A-15, rok prod. 1975. 2007-10-26
Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego NYSA Towos 522, rok prod. 1977. 2007-10-26
Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego NYSA Towos 522, rok prod. 1990 2007-10-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne 2007-10-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane - Odbudowa drogi gminnej nr 103 667 Wadowice Dolne - Wierzchowiny na odcinku w km 0+000 - 0+800 2007-08-21
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne przeznaczonych do sprzedaży 2007-08-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2007-08-10
Ogłoszenie o przetargu: Odbudowa drogi gminnej nr 103 667 Wadowice Dolne-Wierzchowiny na odcinku w km 0+000-0+800 2007-07-17
Wykaz_nieruchomości_lokalowych_przeznaczonych_do_oddania_w_najem 2007-07-06
Ogłoszenie_o_przetargu_Przebendów 2007-07-06
II przetarg ustny nieograniczony (park podworski) 2007-06-01
Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2007/05/29-2440732 2007-05-29
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wadowice Górne, przeznaczonych do sprzedaży 2007-05-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2007-05-10
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/04/23-1010401 2007-04-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 661 WAMPIERZÓW - DĄBRÓWKA NA ODCINKU W KM 0+000 - 0+870" 2007-04-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2007-04-10
Przetarg_Jamy 2007-04-05
Ogłoszenie_Przetarg_Grzybów 2007-04-05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, UG.IR.3400/1/1/07 2007-03-22
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2007-02-20
Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 2007-02-14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WADOWICE GÓRNE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2007-01-02
Ogłoszenie o zawarciu umowy na przedmiot zamówienia:"Przebudowa drogi gminnej Zabrnie-Szkoła-Dziubki (1+180-1+350) 2006-10-16
Ogłoszenie o zawarciu umowy na przedmiot zamówienia:"Przebudowa drogi Przebendów - działki" 2006-10-16
Ogłoszenie o zawarciu umowy na przedmiot zamówienia:"Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn Chmara i Ciemna Ulica" 2006-10-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZABRNIE-SZKOŁA-DZIUBKI ( 1+180-1+350) 2006-10-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAWĘCZYN CHMARA I CIEMNA ULICA 2006-10-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PRZEBUDOWA DROGI PRZEBENDÓW - DZIAŁKI 2006-10-03
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne 2006-09-29
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZABRNIE - SZKOŁA - DZIUBKI (1+180 - 1+350) 2006-09-07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: "PRZEBUDOWA DROGI PRZEBENDÓW - DZIAŁKI" 2006-09-07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAWĘCZYN CHMARA I CIEMNA ULICA" 2006-09-07
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wadowice Górne 2006-09-01
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/16-241066 2006-08-16
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/16-560526 2006-08-16
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/16-301560 2006-08-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W WADOWICACH GÓRNYCH 2006-08-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 673 WIERZCHOWINY – SMYKÓW-IZBISKA NA ODCINKU W KM 0+650 – 2+200 2006-08-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 674 IZBISKA - BUDY NA ODCINKU W KM 0+000 – 0+760 2006-08-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 654 ZABRNIE-SZKOŁA-DZIUBKI NA ODCINKU W KM 0+000 – 1+180 2006-08-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Remont i modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wadowicach Górnych" 2006-07-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:"Odbudowa drogi gminnej Nr 103 654 Zabrnie - Szkoła - Dziubki na odcinku w km 0+000 - 1+180" 2006-07-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:"Odbudowa drogi gminnej Nr 103 674 Izbiska - Budy na odcinku w km 0+000 - 0+760" 2006-07-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Odbudowa drogi gminnej Nr 103 673 Wierzchowiny - Smyków - Izbiska na odcinku w km 0+650 - 2+200" 2006-07-18
Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Wadowice Górne 2006-06-16
Przetarg_remont_nawierzchni_bitumicznych 2006-03-31
Przetarg na dostawę kamienia na remonty dróg w roku 2006 2006-03-07


  Ilość odwiedzin: 19762