Organizacje pozarządowe

 

Szukacie wsparcia dla stowarzyszenia, fundacji lub poszukujecie środków na działalność społeczną? Macie pomysł lub potrzebujecie pomocy w prowadzeniu organizacji?
Więcej informacji 

 

Zarządzenie Nr 264/2017 Wójta Gminy z dnia 17 marca 2017 w sprawie udzielenia dotacji stowarzyszeniom na wsparcie realizacji zadań publicznych

  1. Treść zarządzenia
  2. Protokół z oceny merytorycznej ofert
  3. Protokół z otwarcia i oceny formalnej ofert
  4. Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej

Zarządzenie Wójta Gminy Wadowice Górne Nr 247/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

  1. Treść Zarządzenia
  2. Oferta realizacji zadania publicznego
  3. Wzór umowy
  4. Wzór sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR 144 /2016 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 24 luty 2016 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 144 /2016 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 24 luty 2016 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wyniki konkursu

Protokół Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Wadowice Górne Nr 159/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 do oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 144/2016 z dnia 14 luty 2016 r. z drugiego posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2016z drugiego posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2016

Protokół Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Wadowice Górne Nr 159/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 do oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 144/2016 z dnia 14 luty 2016 r. z pierwszego posiedzenia w dniu 06 kwietnia 2016z pierwszego posiedzenia w dniu 06 kwietnia 2016

 

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wadowice Górne:

nazwa i adres organizacji charakterystyka działania

Stowarzyszenie „Kawęczyn Łączy Pokolenia” w Kawęczynie

siedziba: Kawęczyn 41 B

- wspieranie i realizowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych, artystycznych oraz zdrowotnych

- inicjowanie życia kulturalno - rozrywkowego i rekreacyjno – sportowego wśród młodzieży oraz imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku oraz różnych form zagospodarowania czasu wolnego

- prowadzenie działań mających na celu integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców

Stowarzyszenie Kobiet w Wadowicach Dolnych „Jutrzenka”

siedziba: Wadowice Dolne 62

- aktywizacja zawodowa, propagowanie działań na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym

- podejmowanie i realizowanie inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i artystycznych, promocja zdrowej żywności i kuchni regionalnej, tradycji i zwyczajów lokalnych

- propagowanie ochrony środowiska, świadomości ekologicznej

Stowarzyszenie „Nasze Wadowice”

siedziba: Przebendów 44

- stymulacja i wspieranie wszechstronnego rozwoju i aktywności mieszkańców społeczności lokalnych, m.in. poprzez prowadzenie różnych form edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych,

- organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego, lokalnych tradycji, działalności turystyczno – krajoznawczej

- prowadzenie działań z zakresu oświaty i promocji zdrowia, profilaktyki oraz na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie Rozwoju „Piątkowczanka” w Piątkowcu

siedziba: Piątkowiec 50 A

- wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego wsi

- popieranie i pielęgnowanie tradycji regionalnych,

- podejmowanie inicjatyw edukacyjno – kulturalnych, artystycznych, prozdrowotnych oraz w zakresie ochrony środowiska

- rozwój różnych form samokształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji

Stowarzyszenie „Pokolenia” w Izbiskach

siedziba: Izbiska 60 C

- organizacja działań edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i turystyczno – krajoznawczych oraz innych form mających na celu wzmacnianie więzi międzypokoleniowej i kultywowanie lokalnych tradycji

- organizowanie różnych form wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

- prowadzenie działań z zakresu oświaty i promocji zdrowia, profilaktyki oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wampierzów „Feniks”

siedziba: Wampierzów 75 A

- organizowanie życia społecznego, zdrowotnego, kulturalnego i gospodarczego, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi

- propagowanie lokalnej tradycji, historii i zwyczajów, współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z regionem

- działania na rzecz integracji rodzin oraz na rzecz osób starszych, samotnych , niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Kulturalne „Positiv”

siedziba: Wadowice Górne 187 B

- zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym – m.in. poprzez występy na uroczystościach państwowych i imprezach okolicznościowych, organizację koncertów, festiwali muzycznych i konkursów

- inspirowanie i organizowanie amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenie warunków dla artystycznego rozwijania się młodzieży uzdolnionej

- pielęgnowanie oraz promocja i popularyzacja lokalnej historii, tradycji i zwyczajów,

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Oddział przy parafii św. Anny w Wadowicach Górnych

siedziba: Wadowice Górne

Szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad – w tym m.in.

- zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej, angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą, troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego, dbanie o rozwój fizyczny;

- organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;

- angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej

Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne

siedziba: Wadowice Górne 116/3

Sekcja wiodąca: szachy

- krzewienie kultury fizycznej i sportu, inicjowanie i organizowanie form spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć mających wpływ na rozwój psychofizyczny

- wychowanie i rozwój intelektualny dzieci i młodzieży przez gry logiczne, kulturę fizyczną i sport

- promocja i popularyzacja gier logicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szachów jako dyscypliny sportowej

Ludowy Klub Sportowy „Piast” Wadowice Górne

siedziba: Wadowice Górne 116

Sekcja wiodąca: piłka nożna

- organizowanie sportu masowego, ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu i rekreacji

- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych

- organizowanie sportu wyczynowego w wybranych dyscyplinach

- udział w rozgrywkach i współzawodnictwie sportowym

Ludowy Klub Sportowy „Plon” w Kawęczynie

siedziba: Kawęczyn

Sekcja wiodąca: piłka nożna

- organizowanie sportu masowego, ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu i rekreacji

- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych

- organizowanie sportu wyczynowego w wybranych dyscyplinach

- udział w rozgrywkach i współzawodnictwie sportowym

Ludowy Klub Sportowy Wierzchowiny

siedziba: Wierzchowiny 21 B

Sekcja wiodąca: piłka nożna

- organizowanie sportu masowego, ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu i rekreacji

- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych

- organizowanie sportu wyczynowego w wybranych dyscyplinach

- udział w rozgrywkach i współzawodnictwie sportowym

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Duet” w Wampierzowie

siedziba: Szkoła Podstawowa w Wampierzowie

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej

- uczestnictwo w imprezach i zajęciach sportowych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

Uczniowski Klub Sportowy „Albatros” przy Szkole Podstawowej w Wadowicach Górnych

siedziba: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wadowicach Górnych

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej

- uczestnictwo w imprezach i zajęciach sportowych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

Uczniowski Klub Sportowy „Tramp” przy Szkole Podstawowej w Wadowicach Dolnych

siedziba: Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych 65

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej

- uczestnictwo w imprezach i zajęciach sportowych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych

siedziba: Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych 133 E

Sekcja wiodąca: piłka ręczna dziewcząt

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej

- uczestnictwo w imprezach i zajęciach sportowych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowie

siedziba: Grzybów 18

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom

- uczestnictwo w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi

- rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Izbiskach

siedziba: Izbiska 60 C

Ochotnicza Straż Pożarna w Jamach

siedziba: Jamy 77 A

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie

siedziba: Kawęczyn 35 B

Ochotnicza Straż Pożarna w Kosówce

siedziba: Kosówka 32 B

Ochotnicza Straż Pożarna w Wadowicach Dolnych

siedziba: Wadowice Dolne 69

Ochotnicza Straż Pożarna w Wadowicach Górnych

siedziba: Wadowice Górne 93 A

Ochotnicza Straż Pożarna w Wampierzowie

siedziba: Wampierzów 75 A

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wadowskiej

siedziba: Wola Wadowska 25 A

 

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest