PSeAP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:
- podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,
- zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,
- zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,
- spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.:
- wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.

Gmina Wadowice Górne przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gminą Wadowice Górne i 179 innymi samorządami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowień porozumienia w dniu 1 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Wadowice Górne w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przedmiotem tej umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Wadowice Górne otrzymała w szczególności: serwer wraz z licencją na system operacyjny , platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt, sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt, projekt i budowa sieci LAN - łącznie 38 gniazd, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt, zestawy komputerów stacjonarnych - 24 szt (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), komputery przenośne - 5 szt (notebooki, w zestawie komputer, mysz, system operacyjny), monitory komputerowe - 24 szt, pakiet oprogramowania biurowego - 29 szt, program antywirusowy (klient) - 29 szt, urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt, infomat wewnętrzny - 1 szt, licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 29 szt, zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – 15 szt

Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:
- planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera (Gminę Wadowice Górne) wynosi nie więcej niż 563 156,00 złotych brutto,
- wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynoszący nie więcej niż 89 141,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Wadowice Górne).
- wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynoszący nie więcej niż 5 490,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Wadowice Górne).
- pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera (Gminę Wadowice Górne), w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą nie więcej niż 557 666,00 złotych brutto.

Więcej informacji dotyczących Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu pod adresem:

https://www.pseap.pl/

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest